Høring – NOU 2007: 11 Studieforbund – læring for livet

Tronutvalget avga 12. september 2007 utredningen NOU 2007: 11 Studieforbund - læring for livet til Kunnskapsdepartementet. Utvalget hadde som mandat bl. a. å anbefale studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. Utvalget har blant annet foreslått en ny lov for ikke-formell opplæring, og at ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen. Utvalget ble ledet av fylkesordfører i Oppland Audun Tron og leverte en enstemmig innstilling. Departementet sendte utredningen på høring 28. september 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 14.01.2008

Vår ref.: 200704482

Høring NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet

Kunnskapsdepartementet (KD) oppnevnte 27. oktober 2006 et utvalg med mandat bl. a. å vurdere studieforbundenes oppgaver og rolle for den enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet. Vurderingene skulle ha et bredt perspektiv knyttet til kultur, folkeopp- lysning, likeverd, deltagelse, demokrati, integrering og inkludering, herunder studieforbundenes oppgaver og rolle i forhold til offentlige og andre utdanningstilbud.

Utvalget overleverte sin utredning, NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet, til kunnskapsministeren 12. september i år. Det bredt sammensatte utvalget har vært ledet av fylkeordfører i Oppland, Audun Tron. Utvalgets anbefalinger om mål for studieforbund og styring, organisering og finansiering av studieforbund er enstemmige.

For at studieforbundene fortsatt skal kunne spille en viktig rolle som opplæringsaktører tilpasset framtidens utfordringer, mener utvalget det er nødvendig med nye grep for å tydeliggjøre oppgaver og ansvar. Utvalgets anbefalinger og forslag framgår bl. a. i kap syv og åtte i NOU 2007:11. KD ber spesielt om vurderinger av utvalgets forslag til:

  · ny målstruktur: forslag til seks overordnede mål for studieforbundenes virksomhet.
  · ny lov for ikke-formell opplæring: loven foreslås å regulere en mer samlet sektor for frivillig, fortjenestefri opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.
  · styrket regionalt ansvarsområde for voksnes opplæring: fylkeskommunen foreslås gitt et overordnet ansvar å møte voksnes og regionens behov for kompetanse ved at

     - samarbeidet med ikke-formelle opplæringsaktører ivaretas gjennom gjensidig forpliktende partnerskapsavtaler
     - ansvar for all grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommunen
     - ordning for kvalifisering av tilbydere av formell grunnopplæring

  · Tilskuddsordninger

     - en statlig tredelt tilskuddsordning rettet mot den delen av studieforbundenes opplæringsvirksomhet som er ubundet av pensum og eksamen
     - en kulturpott til fordeling blant studieforbundene formidlet via fylkeskommunen
     - opplæring med paralleller i offentlig utdanning og på oppdrag fra fylkeskommunen finansieres gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunen

  · Godkjenning av studieforbund
    
     - nye godkjenningskriterier og ny godkjenning av studieforbund.

Om høringen av NOU 2007:11 i forhold til forvaltningsreformen

Stortinget behandlet St. meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale fortrinn – regional framtid 10. mai i år, jf. Innst. S. nr. 166 (2006-2007). I innstillingen framgår på sidene 11 og 12:

”Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere studieforbundenes rolle. Det tas stilling til hvilket forvaltningsnivå som skal ha ansvar for tilskuddsforvaltningen for voksenopplæring etter at utvalget har presentert sin tilrådning høsten 2007.”

Regjeringen tar sikte på å fremme en samlet proposisjon om forvaltningsreformen for Stortinget i vårsesjonen 2008. Proposisjonen skal bl. a. inneholde konkrete lovforslag for overføring av oppgaver til regionene. Forslag til oppgaver for regionene vil bli sendt på ordinær høring før utarbeidelse av proposisjonen. Dette høringsnotatet vil trolig bli sendt fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) høsten 2007. Tronutvalgets forslag til tilskuddsordninger etc vil bli omtalt i KRDs høringsnotat.

Kunnskapsdepartementet vil på grunnlag av NOU 2007:11 og høringsuttalelsene til denne ta stilling til videre oppfølging av NOU-en. Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Virksomheter som ikke framgår av høringslisten er også velkomne til å avgi høringsmerknad. Departementet mener det kan være hensiktsmessig dersom paraplyorganisasjoner og andre som har behov for å innhente synspunkter fra underliggende virksomheter avgir en samlet uttalelse. NOU-en finnes elektronisk under KDs hjemmeside kd.dep.no, dokumenter, NOU-er. Papirutgaven av NOU-en kan bestilles på e-postadresse: offpubl@akadmika.no. Offentlige virksomheter kan bestille NOU-en på e-postadresse publikasjonsbestilling@dss.dep.no.

Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen 14. januar 2008, og bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no i tillegg til oversendelse som brev.


Med hilsen

 

Jørgen Bjelle Smit (e.f.) Else Staven
fung. ekspedisjonssjef seniorrådgiver

 

 

Høringsinstanser NOU 2007:11 Studieforbund – læring for livet

ABM-utvikling
Akademikerne
Antirasistisk Senter
Datatilsynet
Departementene
Elevorganisasjonen
Folkehøgskolene
Folkehøgskolerådet
Frittstående fjernundervisningsinsitusjoner
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
HSH
IMDI
Innovasjon Norge
KIM
Kommunene
Kriminalomsorgens Utdanningssenter (KRUS)
Kristne Friskolers Forbund
KS
Likestillings- og diskrimineringsombudet
LNU
LO
NAV
NAVO
NHO
NOKUT
Norad
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag
Norges Gymnasiastforbund
Norgesuniversitetet
Norsk Fag- og Friskolers Landsforbund
Norsk Folkehøgskolelag
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norsk Kulturråd
Norsk Studentunion
Sametinget
Skoler godkjent etter kapittel 6A i friskoleloven
SSB
Statens lånekasse for utdanning
Studentenes landsforbund
Studieforbundene
UH-rådet (UHR)
Unio
Universiteter og høyskoler
Utdanningsdirektoratet
Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
Vox
YS