Høring - NOU 2013: 12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.03.2014

Vår ref.: 13/2824

Høring - NOU 2013: 12 - Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger (utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen). Utredningen inneholder utkast til nye lovregler om uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger som er tilpasset hovedprinsippene i ny uføretrygd i folketrygden.

Utredningen kan lastes ned fra våre nettsider.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg på e-post til postmottak@fin.dep.no for å få tilsendt et eksemplar av utredningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 6. mars 2014. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Høringsnotatet består i sin helhet av NOU 2013: 12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger (utredning nr. 28 fra Banklovkommisjonen).

Høringsinstanser:

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk olje og gass
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet