Historisk arkiv

Nytt rammeverk for uførepensjon i privat sektor

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem lovforslag om nye rammer for uførepensjonsordninger i skattefavoriserte private tjenestepensjonsordninger. Forslaget tilpasser rammeverket for uførepensjonsordningene til den nye uføretrygden i folketrygden som trer i kraft 1. januar 2015.

Det vil etter forslaget fortsatt være opp til det enkelte arbeidsgiverforetak om det vil tilby sine ansatte uførepensjonsdekning, men for at uførepensjonsdelen av tjenestepensjonsordningen skal undergis skattemessig gunstig behandling, må ordningen være utformet innenfor de foreslåtte reglene.

Etter lovforslaget utformes uførepensjonsordningen som en risikoordning som gir dekning mens arbeidstakeren er ansatt (medlem av tjenestepensjonsordningen). Risikoordningen kan etter forslaget suppleres med oppsparing av pensjonsbevisrettigheter som vil dekke uførhet som inntrer etter at arbeidsforholdet er avsluttet.

Det foreslås at uførepensjon fra en privat tjenestepensjonsordning maksimalt kan utgjøre tilsvarende det som er nivået på uførepensjonen fra de lovfestede offentlige tjenestepensjonsordningene som trer i kraft 1. januar 2015. Det betyr at uførepensjon etter lovforslaget maksimalt kan utgjøre summen av:

  • 3 prosent av lønnsgrunnlaget inntil 12 G

  • Et kronebeløp på 0,25 G, hvor kronebeløpet er begrenset oppad til 6 pst. av lønnsgrunnlaget inntil 12 G

  • 66 prosent av lønnsgrunnlaget mellom 6 og 12 G

Det vil etter forslaget fortsatt være mulig å yte tillegg til uførepensjonen for barn den uføre forsørger. Barnetillegg er begrenset oppad til 0,1 G per barn og til 0,2 G til sammen for alle barn. Barnetillegget kan fortsatt utbetales inntil barnet er fylt 21 år.

Det kan videre etter forslaget kompenseres for at det ikke utbetales uføretrygd fra folketrygden i tilfeller hvor minstekravet til uføregrad er lavere i den private tjenestepensjonsordningen (minst 20 prosent uføregrad) enn i folketrygden (normalt 50 prosent uføregrad).

I tråd med folketrygdens regler inneholder lovforslaget også regler om et forholdsmessig fradrag i uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen, dersom den uføre har en arbeidsinntekt som overstiger den inntekt vedkommende kan ha i henhold til sin restarbeidsevne, med tillegg av et fribeløp på 0,4 G. Fradragsreglene er utformet slik at det alltid skal lønne seg å arbeide.

I lovforslaget legges det opp til at der det utbetales uføreytelser fra flere tjenestepensjonsordninger, skal disse samordnes, for å unngå at ytelsene samlet sett blir for høye.

Etter forslaget skal uførepensjonsordningen kunne knyttes til tjenestepensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven.

Forslaget er basert på en utredning fra Banklovkommisjonen (NOU 2013: 12) og høringen av denne.

Det er etter forslaget Kongen som fastsetter ikrafttredelsestidspunkt, og departementet kan fastsette nærmere overgangsregler, herunder en frist for når eksisterende uførepensjonsordninger etter foretakspensjonsloven må avvikles.

Les mer i proposisjonen