Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Barne- og likestillingsdepartementet sender NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene på offentlig høring. I utredningen vurderer barnefamilieutvalget tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år. Høringsfristen er 30. september 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2017

Vår ref.: 17/2004

Barne- og likestillingsdepartementet sender på høring NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene.

Barnefamilieutvalget ble oppnevnt 19. juni 2015 og overleverte sin innstilling til barne- og likestillingsministeren 6. mars 2017. Utvalget ble ledet av professor Anne Lise Ellingsæter. Utvalget har beskrevet det offentlige tjenestetilbudet og overføringsordningene til familier med barn under 18 år, og foreslår en rekke endringer i ordningene. Du kan lese utvalgets vurderinger og anbefalinger i NOUens kapittel 14 og 15.

Utredningen kan hentes her: NOU 2017: 6

Vi ber om kommentarer til utredningen innen 30. september 2017.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge saken for underliggende etater eller andre som ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for å sende inn høringssvar på regjeringen.no (grønn knapp).

 

Med hilsen                                                                       

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Liv Solveig Korsvik

                                                                                          fagrådgiver

Offentlige instanser
Departementene
Fylkesmennene
Kommunene
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidstilsynet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Datatilsynet
Direktoratet for økonomistyring
Domstoladministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Folkehelseinstituttet
Helsedirektoratet
Helsetilsynet
Husbanken
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kirkerådet
Konkurransetilsynet Likestillings- og diskrimineringsombudet
Longyearbyen Lokalstyre
Lånekassen
Norges forskningsråd
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Samediggi/Sametinget
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Sysselmannen på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet

Andre instanser og organisasjoner
Adopsjonsforum
Aleneforeldreforeningen
Amnesty International Norge
ANSA
Antirasistisk Senter
Barnevakten
Bedriftsforbundet
Buddhistforbundet
Caritas Norge
Den katolske kirke
Det Mosaiske Trossamfunn
Dysleksi Norge
Elevorganisasjonen
Ensliges Landsforbund
Espira
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnskolen
Foreningen 2 foreldre
Foreningen for Kvinne- og kjønnsforskning i Norge
Forum for Barnekonvensjonen
Forum for menn og omsorg
Frelsesarmeen
FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
FUS-barnehagene
Gjeldsoffer-Alliansen
Human-Etisk forbund
Human Rights Service
IKO – Kirkelig pedagogisk senter
Innvandrernes Landsorganisasjon
InorAdopt
Internasjonal helse- og sosialgruppe
Islamsk råd Norge
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Just Unity
Kanvas
Kidsa barnehager
Kirkens Bymisjon
Kompetanse Norge
Krisesentersekretariatet
Kristent Interkulturelt Arbeid
Kristne Friskolers Forbund
KUN senter for kunnskap og likestilling
Kvinnefronten
Kvinnegruppa Ottar
Landsrådet for norske barn og ungdomsorganisasjoner
Leieboerforeningen
Likestillingssenteret
LIM – likestilling, integrering, mangfold
LIN (Likestilling, Inkludering og Nettverk)
Læringsverkstedet
Mannsforum
Minotenk
MiRA-Senteret
Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Nettverket! for SFO
NOAS
Norges blindeforbund
Norges Bygdekvinnelag
Norges Handikapforbund
Norges Hindu Kultur Senter
Norges Kristne Råd
Norges kvinnelobby
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Røde Kors
Norlandia Barnehagene
Norsk Attføringsforum
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for utviklingshemmede
Norsk Innvandrerforum
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Montessoriforbund
Norsk studentorganisasjon
Norsk Øko-Forum
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Norske kvinners sanitetsforening
Norske Samers Riksforbund
Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Organisasjonen voksne for barn
Private barnehagers landsforbund
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rådet for psykisk helse
Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner
Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger
Skattebetalerforeningen
Statped
Steinerbarnehageforbundet
Steinerskoleforbundet
Stiftelsen barnas rettigheter (BARNAS)
Stiftelsen Kirkens familievern
Stiftelsen Rettferd for taperne
Stine Sofies stiftelse
Trygge Barnehager
Tvillingforeldreforeningen
Uføres Landsorganisasjon
Unge funksjonshemmede
UNICEF Norge
Velferdsalliansen
Verdens Barn
Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning (OMEP)

Undervisnings- og forskningsinstitusjoner
Atferdssenteret
Fafo
Handelshøyskolen BI
Institutt for samfunnsforskning
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
Nord universitet
Norges Handelshøyskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk senter for menneskerettigheter
Senter for velferds- og arbeidslivsforskning
UiT Norges arktiske universitet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger

Yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen
Finans Norge
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norsk psykologforening
Norsk sykepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Unio
Utdanningsforbundet
Virke
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund