Høring - NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Arkivlovutvalget ble oppnevnt 1. september 2017. Mandat var blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget foreslår en ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, og at denne erstatter gjeldende arkivlov. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.12.2019

Vår ref.: 19/2515

Høringsbrevet som pdf-fil

Kulturdepartementet sender med dette NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring. Utredningen kan lastes ned fra regjeringens nettsted, se NOU 2019:9.

Arkivlovutvalget ble oppnevnt 1. september 2017. Utvalget hadde som mandat blant annet å gjennomgå arkivloven og arkivforskriften og foreslå ny arkivlov eventuelt endringer i gjeldende arkivlov. NOU 2019:9 ble overlevert til Kulturdepartementet 2. april 2019. Utvalget foreslår en ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver, og at denne erstatter gjeldende arkivlov.

Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Vi ber om at det framgår klart av høringssvaret hvilke paragrafer i lovutkastet høringsuttalelsene gjelder. Utvalgets lovutkast framgår av sidene 15 til 29 i utredningen, og merknadene til bestemmelsene i lovutkastet framgår av sidene 266 til 294.

Lovutkastet vil medføre nye forpliktelser både for offentlige virksomheter som mottar høringsbrevet og en rekke andre virksomheter med offentlig tilknytning. Vi ber derfor offentlige høringsinstanser om å vurdere behovet for, og sørge for at høringsbrevet blir gitt til virksomheter som blir berørt av pliktene i lovutkastet, jf. punktet under om utvidelse av virkeområdet.

Arkivlovutvalget har under pkt. 2.2 på side 32 til 33 i utredningen vist til at lovutkastet skiller seg fra gjeldende arkivlov særlig på disse områdene:

  • Virkeområdet utvides. Utvalget foreslår at dagens arkivplikt for statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter utvides til også å gjelde selvstendige offentlige virksomheter; selvstendige virksomheter hvor staten, fylkeskommuner eller kommuner har mer enn halvparten av eierandelene; virksomheter hvor staten, fylkeskommuner eller kommuner velger mer enn halvparten av medlemmene i virksomhetenes øverste organer; og andre virksomheter når de treffer enkeltvedtak og utferdiger forskrift. Se nærmere omtale i utredningens kapittel 8 og § 2 i utvalgets lovutkast.
  • Virksomhetene pålegges dokumentasjonsplikter. Se nærmere omtale i utredningens kapittel 9 og kapittel 14 og del II i lovutkastet.
  • Virksomhetene pålegges krav til dokumentering av automatisert rettsanvendelse. I tillegg legges det opp til at dokumentering av ekstern kommunikasjon helt eller delvis kan automatiseres. Se nærmere omtale i utredningens kapittel 15 og §§ 8 og 10 i utvalgets lovutkast.
  • Journalføringsplikten i gjeldende arkivforskrift utgår. Utvalget viser til at krav til åpenhet og etterprøvbarhet kan ivaretas med andre metoder enn gjennom innsyn i virksomhetenes journaler. Utvalget foreslår at bestemmelsene om journalføring inntil videre hjemles i offentlighetsloven. Se nærmere omtale i utredningens kapittel 16.

Høringen er åpen. Også virksomheter og organisasjoner som ikke mottar høringsbrevet kan gi høringssvar.

Høringsfristen er 2. desember 2019.

Bruk den digitale løsningen for høringssvar som ligger på www.regjeringen.no/2662081 .

Klikk på "Send inn høringssvar". Her kan du også mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringssvarene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på dette nettstedet.

 

Med hilsen

Gunhild Strand Molle (e.f.)
avdelingsdirektør

Magnar Nordtug
seniorrådgiver

 

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Sametinget

 

Arkiv i Nordland

Arkivforbundet

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arkivverket

Aust-Agder museum og arkiv

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bergen byarkiv

Bibliotek og byarkiv, Tromsø kommune

Brønnøysundsregistrene

Oslo byarkiv

Datatilsynet

Den norske dataforening

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Domstoladministrasjonen

Drammen byarkiv

Folloarkivet

Fredrikstad byarkiv

Fylkesarkivet i Oppland

Fylkesarkivet  Sogn og Fjordane

Helsedirektoratet

Hordaland fylkesarkiv

OsloMet

IKA Finnmark

IKA Kongsberg

IKA Møre og Romsdal

IKA Øst

Interkommunalt arkiv i Hordaland

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS

Interkommunalt arkiv Troms

Interkommunalt arkiv Trøndelag

Kartverket

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter

KS - Kommunenes organisasjon

Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonalbiblioteket

Norsk Arkivråd

Norsk kulturråd

Politidirektoratet

Riksantikvaren

Sivilombudsmannen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Stavanger byarkiv

Stortingsarkivet

Trondheim byarkiv

Vestfoldarkivet

Misjons- og diakoniarkivet, VID

Østfold interkommunale arkivselskap

Stiftinga for folkemusikk og folkedans

Tromsø byarkiv og bibliotek

Nasjonalbiblioteket

Universitetsbiblioteket i Bergen

Dataforeningen

Norges museumsforbund

IKT Norge

Abelia

Arbeids- og velferdsetaten (NAV)

Finanstilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Regelrådet

Statistisk sentralbyrå

Statsbygg

Norges Teknisk-naturvitskaplege universitet (NTNU)

Helse Midt-Norge RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

Ambita AS

Avinor

Bane Nor SF

Enova SF

Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat)

Gassnova SF

Innovasjon Norge

NRK AS

NSB AS/VY

Siva SF

Statnett SF

Statskog SF

Mediebedriftenes Landsforening

Norsk journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Næringslivets hovedorganisasjon

KS Bedrift

Sporveien AS

Acos

Evry

Den Norske Opera & Ballett

Norsk Tipping AS

Nationaltheatret

Visma Unique AS

Documaster AS

Pressens offentlighetsutvalg

Slekt og data

Den norske historiske forening