Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

Høringsfristen er 5. mai 2008.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2008

Vår ref.:

Deres ref.

Vår ref.

Dato

 

200504909-   /IBF

12.02.2008

 

 

Høring - politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige

 

Justisdepartementet viser til vedlagte høringsnotat av 07.02.08 vedrørende krav om politiattest for personer som skal ha oppgaver knyttet til barn og unge.

Våren 2006 opprettet Barne- og likestillingsdepartementet en interdepartemental arbeidsgruppe som har foretatt en helhetlig gjennomgang av krav om politiattester for personer som skal ha oppgaver overfor barn og unge. Høringsnotatet er basert på denne arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger. Det er ikke tatt stilling til den utvidelsen av dagens politiattester som er skissert i høringsnotatet.

I høringsnotatet reises det blant annet spørsmål om det bør finne sted en nærmere avgrenset utvidelse av dagens system med politiattester for personer som skal ha oppgaver knyttet til mindreårige. Den eventuelle utvidelsen innebærer at man i de begrensede politiattestene i tillegg til seksuelle overgrep mot barn, også inkluderer enkelte andre alvorlige forbrytelser. I tillegg vurderes det om også bruk av narkotika og besittelse til eget bruk jf. legemiddelloven § 31, jf. § 24 første ledd bør vises på politiattesten i to år etter at den straffbare handlingen fant sted. Departementet anser dette spørsmål som særlig vanskelig, jf. også nærmere om dette i punkt 8.4 i høringsnotatet, og høringsinstansene bes spesielt om å kommentere dette spørsmål.

Det bes om høringsinstansenes syn på forslagene innen 05.05.08.

Høringsuttalelsene sendes til Justisdepartementet, Politiavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det er ønskelig at høringsuttalelsene i tillegg til vanlig papirversjon oversendes på e-post til adressen [email protected].

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene om å vurdere om det er behov for å forelegge forslaget for andre underordnede instanser som ikke står oppført der. I tillegg bes Kommunenes sentralforbund (KS) særskilt om å vurdere oversendelse av høringen til utvalgte kommuner. For ordens skyld nevnes at høringen er åpen også for andre enn de som står direkte på høringslisten.

Høringsbrevet og høringsnotatet med vedlegg er også tilgjengelig på Justisdepartementets internettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd.html?id=463.

Med hilsen

Knut Fosli
avdelingsdirektør                                                                           

Ida Beate Fengsrud
førstekonsulent

Vedlegg:

  • Høringsliste
  • Høringsnotat datert 07.02.08
  • Vedlegg til høringsnotatet (De aktuelle straffebudene) 

 

Høringsnotatet finnes i pdf-format her.

Vedlegg:
De aktuelle straffebudene (pdf)

ACTA, Barn og unge i Normisjon

Afrikan Youth in Norway

AFS-Norge Internasjonal utveksling

Akademikerne

Aleris AS

Ambulansehelsetjenesten KFO

Amnesty International Norge

Annai Poopathi Tamilsk Kultursenter

ANSA

Antifascistisk Aksjon (AFA)

Antirasistisk senter

Arbeidernes Ungdomsfylking

Arbeidsgiverforeningen NAVO

Arbeids-og velferdsdirektoratet

Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet

Barnehageforbundet

Barnejuridisk Forum

Barne-og Ungdoms revmatikergruppe

Barneombudet

Betanien diakonale høyskole

Blekkulfs Miljødetektiver

Blå Kors Ungdomsforbund

Cerebral Parese-foreningen

Changemaker/Kirkens Nødhjelp

CISV Norge Int. barneleire

Colosseumklinikken AS

Dancing Youth

Datatilsynet

Davvi Nuorra

De Frie Evangeliske Forsamlingers Barne- og Ungdomsråd

Demokratisk Alternativ

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den Norske Turistforenings ungdom

Departementene

Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Det Norske Diakonforbund

Det Norske Misjonsforbunds Ungdom

Det Norske Misjonsselskaps Ungdomsorganisasjon

Det Norske Totalavholdsselskap Barneforbund

Diakonhjemmet høgskole, Oslo

Domstolsadministrasjonen

Drammen private sykehus

Dronning Mauds Minne, Høgskole for førskolelærerutdanning

EEG-Laboratoriet AS

Elevorganisasjonen

Europeisk Ungdom

Fagforbundet

Familieterapi Instituttet

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO)

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen Nordens Ungdomsforbund

Forum for Barnekonvensjonen

Framfylkingen LOs barne- og familieorganisasjon

Frelsesarmeens barne- og familievern

Fremskrittspartiets Ungdom

FRIBU

FUG (Foreldreutvalget for grunnskolen)

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Future, uteseksjonen

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker

Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fürst medisinske laboratorium AS

FYSIO – landsutvalet

Gynlab AS

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Haraldsplass diakonale høgskole

Helseforetakene, regionale

Helsetilsynet i fylkene

Helsetjenestens Lederforbund

Himmilo Youth in Norway

Home-Start Familiekontakten Norge

Hyperion - Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser

Høgskolen i Alta

Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bodø

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Harstad

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Høgskolen i Stavanger

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Volda

Høgskolen i Østfold

Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom

Høyres Studentforbund

Høyskolen Diakonova

Håndverksstedet - for barn og unge

IFMSA - Norge

Indremisjonsforbundets Barne- og ungdomsavdeling

Internasjonal Dugnad

Internasjonale Sosialister

IOGT’s juniorforbund i Norge

Juridisk Rådgivning for kvinner

Juss-Buss

Jussformidlingen

Jusshjelpa i Tromsø

JUVENTE

KFO

Kirkens bymisjon

Kommunenes sentralforbund (KS)

Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam

Kriminalpolitisentralen

Kristelig Folkeparti Ungdom

Kristen Idrettskontakt

Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

Kristne Friskolers Forbund

Kystens Ungdomslag

Landsforeningen for barnevernsbarn

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyk Ungdom

Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Landsforeningen Ungdom og Fritid

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Landsstyret ERGON

Leo i Norge

Likestillingsombudet

Lovisenberg diakonale høyskole

Lærernes Yrkesforbund

Metodistkirkens Ungdomsforbund

Mira-senteret: Ungdomsgruppa

Motorførernes Avholdsforbunds Ungdom

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Natur og Ungdom

NBUF

NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen)

Noregs Ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Barne- og ungdomskorforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bygdeungdomslag

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges FrimerkeUngdom

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske komite

Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole

Norges Jeger- og Fiskerforbunds Ungdomsutvalg

Norges Juristforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Kommunistiske Ungdomsforbund

Norges Konservative Studentforbund

Norges Kristelige Legeforening

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristelige Studentforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Musikkorps Forbund

Norges Muslimske Ungdom NMU

Norges Optikerforbund

Norges Røde Kors

Norges speiderforbund

Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)

Norges Unge Katolikker

Norges Unge Venstre

NORILCOs Ungdom

Norsk audiografforbund

Norsk Barnevernsamband

Norsk Cøliakiforening

Norsk Dysmeliforenings Ungdom

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk filmklubbforbund: barn og ungdom

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forening for Stomi og Reservoaropererte

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Frilynt Ungdomsforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk Lektorlag

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk lærerakademi, Lærerhøgskolen

Norsk Lærerlag

Norsk Målungdom

Norsk Organisasjon for Rullebrett

Norsk Pasientforening

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Psykiatrisk Forening

Norsk Psykoanalytisk Institutt

Norsk Psykologforening

Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Skolelederforbund

Norsk Skoleorkesterforbund

Norsk Studentunion

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Søndagsskoleforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk Thyreoideaforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norsk Tyrkiske Ungdomsforening

Norsk Vernepleierforbund

Norske 4 H

Norske fag- og friskolers forbund

Norske Samers Riksforbunds Ungdomsutvalg

NTNU-Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet

Ny Generasjon

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Omnia ASA

Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo Røde Kors Internasjonale Senter (ORKIS)

Pakistansk Studentsamfunn

Pasientombudet

Pinsevennenes Barne- og Ungdomsarbeid

Pluss - Landsforeningen mot aids

Politidirektoratet

Politiets fellesforbund

Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)

Redd Barna

Regjeringsadvokaten

Rettspolitisk forening

Riksadvokatembetet

Riksrevisjonen

ROS-Rådgivning om spiseforstyrrelser

Rød Ungdom

Røde Kors ungdom

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

Senterungdommens Landsforbund

Sivilombudsmannen

Skeiv Ungdom

Skolenes landsforbund

SOS Rasisme

Sosial- og Helsedirektoratet

Sosialistisk Studentlag

Sosialistisk Ungdom

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens råd for funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Statstjenestemannsforbundet

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Stiftelsen Støttecenter mot Incest - Oslo

Studentenes Landsforbund (StL)

Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Sysselmannen på Svalbard

Tamilsk Ungdomsforum

Ungdom mot EU

Ungdom mot narkotika

Ungdom Mot Vold

Ungdommens Sjakkforbund

Unge Høyres Landsforbund

Ungt Entreprenørskap

UNICEF-komiteen i Norge

Universitet for miljø-og biovitenskap

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Vietnamesisk barne- og ungdomsforening

Voksne for Barn

Volvat Medisinske Senter AS

VOX

Vålerenga mot rasisme

World Voices Norway

Yngre legers forening

Youth for Understanding

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Høringsuttalelser publiseres fortløpende. Høringsfristen er 05.05.08.

Merknader


Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - tilføyelse

Barneombudet

Betanien diakonale høgskole

Blålys

Buskerud fylkeskommune

Bærum kommune

Datatilsynet

Den norske kirke - Agder og Telemark bispedømme

Den norske kirke - Bjørgvin bispedømmeråd

Den norske kirke - Borg bispedømmeråd

Den norske kirke - Hamar biskop

Den norske kirke - Hamar bispedømmeråd

Den norske kirke - Nord-Hålogaland biskop

Den norske kirke - Kirkerådet

Den norske kirke - Oslo bispedømmeråd

Den norske kirke - Stavanger bispedømmeråd

Den norske kirke - Tunsberg biskop

Den norske turistforening

Diakonhjemmet Høgskole

Dronning Mauds Minne Høgskole for førskolelærerutdanning

Fagforbundet

Finansdepartementet

4H

Foreldreutvalget for grunnskolen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fredrikstad kommune

Frivillighet Norge

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Hordaland

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen i Vest-Agder

Hamar kommune

Haraldsplass diakonale høgskole

Helse Nord

Helse- og omsorgsdepartementet

Helse Sør-Øst

Helsedirektoratet

Helsetilsynet

Høgskolen i Akershus

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Hedmark

Høgskolen i Lillehammer

Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Telemark

Høgskolen i Tromsø

Høgskolen i Østfold

Jussformidlingen

Kanvas

Kateketforeningen

Kirkens bymisjon

Klepp kommune

Kommunesektorenes intresse- og arbeidsgiverorganisasjon

Kongsberg kommune

Kristiansand kommune

Kristiansund kommune

Kultur- og kirkedepartementet

Kunnskapsdepartementet

Konfliktrådet

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Lindås kommune

Longyearbyen lokalstyre

Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune

MiRA ressurssenter

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norsk Barnevernsamband

Norsk forbund for utviklingshemmede

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Helse- og Sosiallederlag

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

Norsk Musikkorps Forbund

Norsk Psykologforening

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk sykepleierforbund

Norsk Tannpleierforening

Norsk teaterråd

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Nærøy kommune

Organisasjonen for private barnehager i Larvik

Oslo kommune

Oslo statsadvokatembeter

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Private barnehagers landsforbund

Radøy kommune

Redd Barna

Riksadvokaten

Salten politidistrikt

Sandnes kommune

Statens helsepersonellnemnd

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Stavanger kommune

Stine Sofies stiftelse

Studentenes Landsforbund

Støttesenter mot incest - Oslo

Sørum kommune

Telemark fylkeskommune

Ullevål universitetssykehus

Ungdom og Fritid

Universitetet i Agder

Universitetet i Oslo

Utdanningsforbundet

Utlendingsdirektoratet

Østfold politidistrikt

Ingen merknader:


Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Fiskeri- og kystdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmannen i Vestfold

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljøverndepartementet

Norges Frimerke Ungdom 

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Statistisk sentralbyrå

Troms fylkeskommune

Utenriksdepartementet
Til toppen