Høring - Rapport om likestilling i reindriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.05.2011

Vår ref.: 201001488-/MFL

Kvinners stilling har tradisjonelt vært sterk i reindriften. Reindriftskvinnene har vært den sentrale personen i organisering av familiens næringsdrift, økonomi, opplæring og oppdragelse av barn- og ungdom, produksjon av nødvendige klær og bruksgjenstander, samt stått for det alminnelige husholdet.

Reindriftskvinnens posisjon i reindriften har likevel gradvis blitt svekket. Dette har bl.a. sin årsak i overgangen fra naturalhusholdet til pengeøkonomien. I dag er det en skjevhet mellom kjønnene ved at mennene i sterkere grad blir bundet til næringen enn kvinnene. Kvinnene har pga høyere utdanning større muligheter når det gjelder yrkesvalg. Det er en klar tendens at kvinner forlater reindriftsnæringen og de samiske bosetningsområdene. For Finnmarks vedkommende er disse utviklingstrekkene særlig markert.

Det er en målsetting å styrke kvinnens stilling i reindriften. I dette arbeidet er det sentralt hvilken politikkutforming kvinner i tilknytning til reindriften ønsker og etterspør. Kvinners deltagelse i reindriften har i de fleste tilfeller en positiv innvirkning på økonomien. Kvinners deltagelse er også viktig i en kulturell og sosial sammenheng. I tillegg fremheves det at kvinnene har en sentral funksjon i overføringen av kunnskap som for eksempel språk, duodji (samisk husflid) og matkultur til barn og unge i reindriften. Mange av de tradisjonelle elementene i reindriftskulturen overføres slik til neste generasjon gjennom kvinner. En styrking av kvinners stilling i reindriften er også viktig for rekruttering.

Det er gjennomført flere utredninger de siste år når det gjelder reindriftskvinnens stilling. Ved forhandlingene om Reindriftsavtalen 2010/2011 ble avtalepartene enige om å nedsette en arbeidsgruppe for å gå gjennom og vurdere eksisterende utredningsmateriale. Formålet var å foreslå konkrete tiltak som kan fremme likestillingen i reindriften.

I forkant av forhandlingene om Reindriftsavtalen 2011/2012 mottok avtalepartene rapporten ”Likestilling i reindriften”. Rapporten er både omfattende og grundig med forslag til mange tiltak for å fremme likestilling og styrke kvinnenes situasjon i reindriften. Rapporten representerer både utfordringer og behov for en aktiv oppfølging.

Rapporten viser betydningen av at strategier og tiltak i den kvinnerettede satsingen spenner over et vidt spekter, og at både kortsiktige og langsiktige tiltak bør vurderes i sammenheng. Den viser også betydningen av at mange aktører må engasjeres og ansvarliggjøres i et slikt arbeid.  Det er derfor viktig at oppfølgingen av dette arbeidet skjer på en systematisk og målrettet måte, herunder at det foretas en prioritering som sørger for at innsatsen settes inn der den gis størst mulig effekt.

Landbruks- og matdepartementet vil følge opp rapporten på en systematisk og grundig måte. I og med at tiltakene spenner over et vidt spekter og berører flere instanser/myndigheter, har departementet valgt å starte oppfølgingen med at rapporten sendes berørte parter til uttalelse og vurdering. På bakgrunn av de nevnte forhold anmoder departementet om at det gjøres en vurdering av de forslag til tiltak som sorterer under den enkeltes ansvarsområde. Dette innebærer en vurdering av hvor rettet forslaget er i forhold til å styrke likestillingen i reindriften, mulighetene for å få realisert tiltaket, samt hvilke prosesser som må gjennomføres i forkant av en realisering. Frist for tilbakemeling er satt til 31. mai d.å. Rapporten ligger vedlagt dette brev. Når det gjelder vedleggene til rapporten, er disse å finne på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

Med hilsen

Marit Myklevold (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                  Morten Floor
                                                                                                  seniorrådgiver

 

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
  • Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet
  • Kunnskapsdepartementet
  • Sametinget
Til toppen