Høringer

Høring - Utvidelse og revisjon av Referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske IKT-standarder i offentlig sektor

Andre versjon av Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor er sendt på høring. Standardiseringsrådet foreslår blant annet IT-standarder for multimedia og for dokumenter som utveksles per e-post.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.05.2009

Vår ref.: 200803291

1. Bakgrunn


Utstrakt bruk av åpne IKT-standarder er viktig for å oppnå god elektronisk samhandling i og med offentlig sektor. Økt bruk av åpne standarder vil også motvirke uheldige bindinger til enkeltleverandører, skape økt konkurranse og sikre like forutsetninger for å kommunisere elektronisk med offentlig sektor, uavhengig av hvilken teknologisk plattform den enkelte innbygger eller bedrift benytter seg av. Etablering av forvaltningsstandarder basert på åpne IKT-standarder er høyt prioritert i bl.a. stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle.

I august 2006 etablerte Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) et standardiseringsråd som skal gi anbefalinger om standarder som bør gjøres anbefalte eller obligatoriske for hele eller deler av offentlig sektor. Til grunn for anbefalingene sine legger Standardiseringsrådet en fastsatt metodikk for evaluering av standarder, som skal sikre en effektiv, forutsigbar og transparent behandling av aktuelle standarder. Rådet er bredt sammensatt, med representanter for statlig og kommunalt forvaltningsnivå, ulike fagsektorer, samt organisasjoner som har standardisering som kjernevirksomhet.

Det første forslaget til Referansekatalogen ble sendt på bred høring i 2007. I desember samme år besluttet regjeringen anbefalte og obligatoriske krav om bruk av åpne dokumentformat for publisering av informasjon på Internett. Fra 1.1.2009 er HTML/XHTML anbefalt primærformat for publisering av informasjon på statlige Internettsider. Når det av spesielle grunner, for eksempel for å bevare formatering, er ønskelig må publisere ferdige dokumenter og dokumenter for videre bearbeiding på andre format enn HTML/XHTML vil  PDF 1.4 eller nyere være obligatorisk ved publisering av ferdigstilte dokumenter. ODF 1.0 (Second Edition), ISO/IEC 26300:2006, er obligatorisk format ved publisering av dokumenter beregnet for videre bearbeiding. Den eksisterende referansekatalogen er tilgjengelig på FADs nettsider.

Parallelt med denne høringen av andre versjon av Referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor, sender FAD ut på høring forslag til forskrift om krav til bruk av obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. Forskriften vil innebære at både statlig, fylkeskommunal og kommunal sektor blir pålagt å bruke obligatoriske, åpne IT-standarder.

Etter at høringen om utvidelse av referansekatalogen er gjennomført, og når det måtte foreligge beslutninger om at visse standarder skal være obligatoriske, tar FAD sikte på å starte en prosess med henblikk på at også disse kravene blir innlemmet i den ovennevnte forskriften. 

2. Forslag til utvidelse og revisjon av referansekatalogen


Forslaget fra Standardiseringsrådet til nye obligatoriske og anbefalte forvaltningsstandarder er:

 1. Obligatorisk krav om bruk av åpne standarder i forbindelse med utveksling av dokumenter som vedlegg til e-post. Etter forslaget skal det være obligatorisk for offentlige virksomheter å bruke PDF-format eller ODF-format når dokumenter skal sendes som vedlegg til e-post. Det vil være mulig parallelt å sende i andre formater om avsender og mottaker har spesielle funksjonelle behov. Dette kravet er en utvidelse av kravet som allerede er vedtatt om bruk av disse standardene i forbindelse med publisering av informasjon på offentlige Internett-sider. Et tilleggskrav til offentlige virksomheter er at de skal kunne ta i mot dokument på PNG- og JPEG-format, dersom brukerne velger å sende fra seg dokumenter på disse formatene. Kravene er foreslått å tre i kraft fra 1. januar 2011 ved utveksling av dokumenter med innbyggere/næringsliv.
   
 2. Obligatorisk krav om bruk av åpne standarder i forbindelse med publisering av multimedia-innhold på offentlige Internett-sider. Etter forslaget skal publisering av video, lyd, bilde og grafikk i offentlig forvaltning ikke være bundet til leverandørspesifikke standarder og programvare. For videomateriale skal det være obligatorisk å bruke standardene Theora/Vorbis innkapslet i OGG. For lydmateriale skal det være obligatorisk å bruke FLAC eller Vorbis innkapslet i OGG. For bilde skal det være obligatorisk å bruke PNG eller JPEG. For grafikk skal det være obligatorisk å bruke SVG, gjerne med tillegg av PNG. Kravene er foreslått å tre i kraft ved publisering av dokumenter på offentlige nettsider fra og med 1. januar 2012, og på alt tidligere publiserte multimedia-innhold på offentlige nettsider innen 1. januar 2014.
   
 3. Obligatorisk krav om bruk av tegnsett som sikrer korrekt representasjon av bl.a. samiske tegn og tegn fra andre språk. Etter forslaget skal det være obligatorisk å benytte Unicode-standarden ISO10646, representert ved UTF8, for publisering av dokumenter på offentlige nettsider og ved elektronisk utveksling av informasjon mellom offentlige virksomheter og brukere. Dette gjelder ikke hele ISO10646 representert ved UTF8, men det begrensede tegnsettet som også er representert i ISO8859-1, samt ytterligere 6 nordsamiske tegn i store og små representasjoner. Fristen for offentlige virksomheter om følge kravet foreslås å være 1. januar 2011. For større omlegginger (for eksempel ved nyetablering av systemer) foreslås det at forslaget trer i kraft med umiddelbar virkning fra referansekatalogen publiseres.
   
 4. Endring av hvilke versjoner av relevante standarder som skal brukes. I takt med den teknologiske utviklinga blir standarder fra tid til annen oppdatert og publisert i ny versjon. Standardiseringsrådet har vurdert om Referansekatalogen bør justeres på visse punkt når det gjelder hvilke spesifikke versjoner av standarder som skal benyttes. Forslaget fra Standardiseringsrådet innebærer visse justeringer av versjoner for standardene ODF og PDF.

3. Høringen


Det fulle settet av høringsdokumenter ligger tilgjengelig på www.regjeringen.no  og inneholder følgende:

 1. Standardiseringsrådets forslag til 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor (Dette er et sammenfattende notat.)
 2. 2. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor (Dette er en oppstilling av hvordan referansekatalogen tekstlig kan se ut som konsekvens av Standardiseringsrådets forslag til endringer og utvidelser.)
 3. Covernotat – utveksling av dokumenter
 4. Utredning – dokumentstandarder (Grunnlagsutredning av formater for dokumentvedlegg til e-post)
 5. Konsekvensvurdering av IT-standarder for dokumentutveksling
 6. Covernotat – multimedia-formater for publisering
 7. Åpne standarder for grafikk, lyd, bilde og video på offentlige nettsider (Grunnlagsutredning av standarder for publisering av multimedia-innhold)
 8. Multimedia – konsekvensvurdering
 9. Beslutningsnotat vedrørende UTF-8 som obligatorisk standard for tegnsettkoding
 10. Vurdering av listen over eksisterende forvaltningsstandarder (Gjennomgang av krav som er satt i forskrifter m.m. om bruk av IT-standarder, men som foreløpig ikke er omtalt i Referansekatalogen.)
 11. Revisjonsbehov for 1. versjon av Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor

FAD ber særlig om kommentarer og synspunkter på følgende:

1) Om forslaget til nye forvaltningsstandarder for dokumenter (jf. dokument c. Covernotat – utveksling av dokumenter)

 • Er overgangsordningene rimelige?

2) Om forslaget til multimedia-standarder (jf. dokument f. Covernotat – multimedia-formater for publisering, side 3)

 • Bør kravene tre i kraft tidligere enn foreslått og bør overgangsordningene reduseres i tid?

3) Om forslaget til ny forvaltningsstandard for tegnsett (jf. dokument i. Beslutningsnotat vedrørende UTF-8 som obligatorisk standard for tegnsettkoding).

 • Standardiseringsrådet utreder parallelt med denne høringen de økonomiske og administrative konsekvensene av forslaget. Vi ber høringsinstansene gjøre en kvalitativ vurdering av forslagets konsekvenser for egen virksomhet.

4) Om forslag til revisjon av standarder i gjeldende utgave av Referansekatalogen (jf. dokument k. Revisjonsbehov for 1. versjon av referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor)

 • Standardiseringsrådets forslag til revisjon av eksisterende standarder inneholder ingen krav til tidsfrister eller overgangsordninger. Vi ber om tilbakemeldinger på om hva som vil være rimelige overgangsordninger.
 • Standardiseringsrådet foreslår å ta PDF versjon 1.3 inn i referansekatalogen med statusen ”under utfasing”. FADs vurdering er at PDF 1.3 inneholder vesentlig dårligere mulighet for universell utforming av dokumenter. PDF 1.3 har i praksis vært ”under utfasing” siden regjeringsvedtaket om referansekatalogen for 13 måneder siden, da PDF versjon 1.4 ble vedtatt som den laveste/eldste godkjente PDF-versjon. Vi ber om kommentarer til dette, og til hvilke versjoner av PDF som gjøres obligatorisk på et generelt grunnlag.

Vi gjør oppmerksom på at FAD anser punkt 3.3 i dokumentet Beslutningsnotat vedrørende UTF-8 som obligatorisk standard for tegnsettkoding (dokument i) som en budsjettsak, og ber derfor ikke om synspunkter på denne delen av høringsdokumentet.

Høringsfrist er 13.05.2009. Uttalelsen ønskes tilsendt i elektronisk form på e-post til postmottak@fad.dep.no. Kontaktperson i FAD er prosjektleder Henrik Linnestad (hli@fad.dep.no, telefon 22244267).

 

Med hilsen

Kai-Ove Nauen (e.f.)
avdelingsdirektør
Henrik Linnestad
prosjektleder


 

Vedlegg:

 

Departementene
Fylkesmennene
 
Abelia
ABM-utvikling – Statens senter for arkiv, bibliotek og museum
Accenture
Akademikerne
Avinor
Bank ID samarbeidet
Bankenes Standardiseringskontor
BBS
Brønnøysundregistrene
Buypass AS
Cisco Systems Norge
Datatilsynet
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
Direktorater for samfunnssikkerthet og beredskap
Direktoratet for naturforvaltning
Direktoratet for forvaltning og IKT
DNB Nor ASA
Domstoladministrasjonen
DSS
EDB Business Partner
eForum i Standard Norge
Elektronisk forpost Norge
Ementor Norge AS
Ergo Group As
Fagforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Fiskeridirektoratet
Fokus Bank ASA
Forbrukerombudet
Fosen Regionråd
Friprogsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelens og servicenæringenes hovedorganisasjon
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
IBM-Norge
IKT- Norge
Innovasjon Norge
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
Jernbaneverket
Justervesenet
Kantega AS
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Kystdirektoratet
LO stat
Lotteritilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Microsoft Norge
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet NSM
Nasjonalbiblioteket – NB Stab
NAV
Netcom As
NITO
Nordea ASA
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges Forskningsråd
Norges geologiske undersøkelser
Norges Juristforbund
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norsik AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bedriftsforbund
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk Tele- og informasjonsbruker
Norsk Tipping A/S
Norstella
NTNU
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerthetsorganisasjon
Oljedirektoratet
Opera Software
Patentstyret
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Posten Norge
Regjeringsadvokatembetet
Riksarkivet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
Samordnet opptak
SECODE attn. Trygve Reinertsen
Sem Stenersen Procom
Sintef
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening C/O Oppland Fylkesskattekontor
Software Innovation
Helsedirektoratet
Spama
Sparebank 1 Gruppen
Sparebankforeningen
Standard Norge
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens bygningstekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens helsetilsyn
Statens innkrevingssentral
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens strålevern
Statens vegvesen, Veidirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Statsbygg
Steria AS
Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk»
Strålfors AS
Systemsikkerhet AS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-lønning
Telenor ASA
Terra-Gruppen AS
Thales
Toll og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Oslo
Unibridge
Unikey AS
UNINETT AS
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsdirektoratet
Utlendingsnemda
Vernepliktsverket
Veterinærinstituttet
VOX - Norsk fjernundervisning
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økokrim
 
Et utvalg på 30-40 kommuner og fylkeskommuner
Akershus fylkeskommune 
Alta kommune
Arendal kommune
Asker kommune
Bergen kommune
Buskerud fylkeskommune
Bærum kommune
Drangedal kommune Kommunehuset
Drammen kommune
Fredrikstad kommune
Halden kommune
Hamar kommune
Hordaland fylkeskommune
Karmøy kommune
Kongsberg kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Lillesand kommune
Lyngdal kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Oslo kommune
Røyken kommune
Sandnes kommune
Sarpsborg kommune
Smaalensveven
Stavanger kommune
Sørum kommune 
Tromsø kommune
Trondheim kommune
Tysvær kommune
Østfold fylkeskommune
Ål kommune

Kopi:
Stortingets administrasjon