Høring - Forskrift om obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor

Forslag til forskrift om krav til bruk av obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor er sendt på høring. Forskriften vil innebære at hele forvaltningen, også kommuner og fylkeskommuner, blir pålagt å bruke åpne IT-standarder ved publisering på offentlige nettsider.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.06.2009

Vedlegg:

NB: Ved en feiltakelse er PDF versjon 1.5 utelatt blant forslagene til obligatoriske standarder, slik det framkommer i forskriftsutkastets §4. Vi ber derfor om at følgende legges til grunn for eventuelle høringssvar:

§ 4 Obligatoriske standarder

Ved publisering av dokumenter på Internettsidene til offentlige virksomheter, gjelder følgende obligatoriske krav om formatene som skal benyttes:

(1) Ved publisering av ferdigstilte dokumenter skal det benyttes
a. HyperText Markup Language, HTML 4.01 / Extensible HyperText Markup Language, XHTML 1.0, eller
b. Portable Document Format (PDF), versjon PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005), PDF 1.4, PDF 1.5,  PDF 1.6 eller PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008)

(2) Ved publisering av dokumenter som skal kunne bearbeides videre, skal
det benyttes
a. Open Document Format (ODF), versjon ISO/IEC 26300:2006 (ODF 1.0 Second Edition)

Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg til dem som er spesifisert ovenfor, når dette er hensiktsmessig.
Offentlige nettsider skal tilfredsstille kravene i forskriften her ved publisering av nye dokumenter på nettsider fra og med 1. januar 2010, og på alle tidligere publiserte dokumenter innen 1. januar 2014.

Vår ref.: 200800502

Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om krav til bruk av obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor.

Forskriften vil innebære at hele forvaltningen, også kommuner og fylkeskommuner, blir pålagt å bruke åpne IT-standarder ved publisering på offentlige nettsider. For statlig sektor innebærer standardene (kravene) i forskriften ingen reell endring da disse allerede ble obligatoriske fra 1. januar 2009, jf. brev fra FAD datert 20. desember 2007 samt brev fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) datert 18. desember 2008.

Begrunnelse og utforming av forskriften fremgår av det vedlagte høringsnotatet. Vi ber høringsinstansene vurdere å forelegge høringsnotatet for relevante etater og organisasjoner som ikke står på høringslisten.

Høringsfristen er 8. juni 2009. Høringsuttalelsene kan sendes elektronisk til postmottak@fad.dep.no. Kontaktperson i FAD er prosjektleder Henrik Linnestad (hli@fad.dep.no, telefon 22244267).

Vi gjør oppmerksom på at FAD parallelt med denne høringen, også har på høring et forslag om flere anbefalte eller obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor. FAD vil vurdere om disse standardene på et senere tidspunkt skal innlemmes i den nye forskriften.


Med hilsen

Kai-Ove Nauen (e.f.)
avdelingsdirektør
Mette Bredengen
Seniorrådgiver

 

Vedlegg:

Ved en feiltakelse er PDF versjon 1.5 utelatt blant forslagene til obligatoriske standarder, slik det framkommer i forskriftsutkastets §4. Vi ber derfor om at følgende legges til grunn for eventuelle høringssvar:

§ 4 Obligatoriske standarder

Ved publisering av dokumenter på Internettsidene til offentlige virksomheter, gjelder følgende obligatoriske krav om formatene som skal benyttes:

 (1) Ved publisering av ferdigstilte dokumenter skal det benyttes
a. HyperText Markup Language, HTML 4.01 / Extensible HyperText Markup Language, XHTML 1.0, eller
b. Portable Document Format (PDF), versjon PDF/A-1 (ISO 19005-1:2005), PDF 1.4, PDF 1.5,  PDF 1.6 eller PDF 1.7 (ISO 32000-1:2008)

(2) Ved publisering av dokumenter som skal kunne bearbeides videre, skal
det benyttes
a. Open Document Format (ODF), versjon ISO/IEC 26300:2006 (ODF 1.0 Second Edition)

Det er anledning til å publisere et dokument i andre formater i tillegg til dem som er spesifisert ovenfor, når dette er hensiktsmessig.
Offentlige nettsider skal tilfredsstille kravene i forskriften her ved publisering av nye dokumenter på nettsider fra og med 1. januar 2010, og på alle tidligere publiserte dokumenter innen 1. januar 2014.

Departementene
Fylkesmennene
Samtlige kommuner og fylkeskommuner
 
Abelia
Accenture
Akademikerne
Avinor
Bank ID samarbeidet
Bankenes Standardiseringskontor
BBS
Buypass AS
Cisco Systems Norge
Deltasenteret
Den norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Det Norske Veritas
DNB Nor ASA
EDB Business Partner
eForum i Standard Norge
Elektronisk forpost Norge
Ementor Norge AS
Ergo Group As
Fagforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)
Fokus Bank ASA
Forbrukerombudet
Fosen Regionråd
Friprogsenteret
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelens og servicenæringenes hovedorganisasjon
IBM-Norge
IKT- Norge
Innovasjon Norge
Institutt for rettsinformatikk (UIO)
Kantega AS
Kompetansesenteret for IT i helsesektoren KITH
KS
LO
Microsoft Norge
Netcom As
NITO
Nordea ASA
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges Forskningsråd
Norges Juristforbund
Norsik AS
Norsk Akkreditering
Norsk Bedriftsforbund
Norsk eiendomsinformasjon
Norsk Industri
Norsk Regnesentral
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk Tele- og informasjonsbruker
Norsk Tipping A/S
Norstella
NTNU
NUUG (Norwegian Unix User Group)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerthetsorganisasjon
Opera Software
Patentstyret
Posten Norge
Regjeringsadvokatembetet
Riksrevisjonen
Sametinget
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner( SAFO)
SECODE attn. Trygve Reinertsen
Sem Stenersen Procom
Sintef
Skatterevisorenes Forening C/O Oppland Fylkesskattekontor
Software Innovation
Spama
Sparebank 1 Gruppen
Sparebankforeningen
Standard Norge
Steria AS
Stiftelsen «Åpne kontorprogram på norsk»
Strålfors AS
Systemsikkerhet AS Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-lønning
Telenor ASA
Terra-Gruppen AS
Thales
Universitetet i Oslo
Unibridge
Unikey AS
UNINETT AS
UNIO
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø
VOX - Norsk fjernundervisning
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund