Nye obligatoriske IT-standarder i offentlig sektor

Brev til statsetatene og KS om Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor. Referansekatalogen gir oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder i offentlig sektor.

Stortingsmelding nr. 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle slår fast at offentlig sektor i større grad skal ta i bruk åpne IT-standarder, blant annet av hensyn til god elektronisk samhandling med og i offentlig sektor, samt for å sikre publikum god tilgang til offentlig informasjon. Meldingen varslet at det skulle utarbeides en referansekatalog som gir nærmere anvisninger om standarder som skal benyttes. Første versjon av denne referansekatalogen er nå vedtatt av regjeringen, og inneholder standarder for publisering av dokumenter på offentlige nettsider. Det er obligatorisk for statlige sektor og sterkt anbefalt for kommunal sektor å følge de anvisninger referansekatalogen gir. Det er planlagt et arbeid med å forskriftsfeste de anvisningene referansekatalogen gir, slik at anvisningene også blir obligatoriske for kommunal sektor.

De nye forvaltningsstandardene innebærer blant annet at HTML er primærformatet for publisering av informasjon på nettsider, mens dokumentformatene ODF (Open Document Format) og PDF (Portable Document Format) blir gjort obligatoriske i forbindelse med publisering av dokumenter til publikum i tilfeller hvor HTML ikke er tilstrekkelig (se detaljer i vedlegg). Det vil være naturlig å forvente at offentlige virksomheter også vil være i stand til å motta dokumenter fra enkeltpersoner og næringsliv på disse dokumentformatene. Vi oppfordrer sterkt til at den enkelte offentlige virksomhet påser at de er i stand til dette.
Offentlige nettsider skal tilfredstille kravene ved publisering av nye dokumenter fra og med 1. januar 2009, og for alle tidligere publiserte dokumenter innen 1. januar 2014.

Både FAD og Standardiseringsrådet, et rådgivende organ som er nedsatt av departementet, vil jobbe videre for å utvide referansekatalogen for IT-standarder i offentlig sektor i tiden fremover. Det er definert en arbeidsmetodikk i forbindelse med Standardiseringsrådets arbeid, og den beskriver prosessen med å etablere nye forvaltningsstandarder. Det er lagt vekt på åpenhet, og alle kan komme med innspill til nye områder og standarder som bør utredes. Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med nettsidene våre, samt å melde seg på distribusjonslisten vår for å kunne holde seg orientert om arbeidet som utføres. Standardiseringsrådets nettside finner du på adressen www.regjeringen.no/standardiseringsradet.

Det nye Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) vil få ansvaret for å veilede offentlige virksomheter i hvordan de skal forholde seg til IT-standarder i offentlig sektor. Etter hvert som DIFI blir fullt operativt vil det komme lenker fra referansekatalogen til nyttig veiledningsinformasjon.

Med vennlig hilsen

Hugo Parr (e.f.)
ekspedisjonssjef

Henrik Linnestad
prosjektleder

 

Vedlegg: 1

Kopi: Alle departementer