Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5

Vi gjør oppmerksom på at høringsfristen ble forlenget etter at høringen ble sendt ut slik at ny høringsfrist er 23. november 2020.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 23.11.2020

Vår ref.: 20/2771

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven).

Rettshjelpsutvalget ble oppnevnt av regjeringen 12. oktober 2018 med mandat å foreta en bred gjennomgå av ordningen for fri rettshjelp.

Rettshjelpsutvalget leverte sin utredning 30. april 2020. De foreslår blant annet en ny lov om støtte til rettshjelp.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2705307.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Uttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om forslaget bør forelegges underliggende etater eller andre som ikke står på listen.

Frist for å sende inn høringssvar er 9. oktober 2020.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør

Hanne Kristensen Løseth
seniorrådgiver

 • Departementene

 

 • Tingrettene
 • Jordskifterettene
 • Lagmannsrettene
 • Norges Høyesterett
 • Kommunene
 • Fylkeskommunene
 • Fylkesmennene
 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Politidistriktene
 • Pasient- og brukerombudene
 • Statsadvokatembetene
 • Statens barnehus
 • Universitetene

 

 • Advokatbevillingsnemnden
 • Akademikerne
 • Aleneforeldreforeningen (AFFO)
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsretten
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten region Midt-Norge
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten region nord
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten region sør
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten region vest
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
 • Barneombudet
 • Barnesakkyndig kommisjon
 • Brønnøysundregistrene
 • Datatilsynet
 • Disiplinærnemnden for advokater
 • Diskrimineringsnemnda
 • Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ-Norge)
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske Revisorforening
 • Den rettsmedisinske kommisjon
 • Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
 • Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST)
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Dommerfullmektigforeningen
 • Domstoladministrasjonen
 • Erstatningsnemnda for voldsofre
 • Fagforbundet i Norge
 • Fellesorganisasjonen (FO)
 • Finans Norge
 • Finanstilsynet
 • Finnmarkskommisjonen
 • Forandringsfabrikken
 • Forbrukerrådet
 • Forbrukertilsynet
 • Foreningen 2 Foreldre (F2F)
 • Forskerforbundet
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Gatejuristen
 • Generaladvokaten
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • IKT-Norge
 • Innstillingsrådet for dommere
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)
 • Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Kirkens Bymisjon
 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
 • Konkurransetilsynet
 • Kontoret for voldsoffererstatning (KFV)
 • Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget)
 • Kreftforeningen
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kripos
 • Krisesentersekretariatet
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Kvinnegruppa Ottar
 • Landsforeningen for barnevernsbarn
 • Landsforeningen for voldsofre
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret Likestillingssenteret KUN
 • MannsForum
 • Mental Helse
 • Mirasenteret
 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
 • Norges forskningsråd
 • Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
 • Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM)
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kvinne- og familieforbund (K&F)
 • Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 • Norsk barnevernsamband
 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund
 • Norsk Fosterhjemsforening
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Journalistlag
 • Norsk Kvinnesaksforening
 • Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)
 • Norsk pasientskadeerstatning (NPE)
 • Norsk Presseforbund
 • Norsk Psykiatrisk Forening
 • Norsk psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR v/ UiO)
 • Norsk tjenestemannslag (NTL)
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Organisasjonen For Uføres rettigheter (OFUR)
 • Organisasjon for barnevernsforeldre (OBF)
 • Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD)
 • Parat
 • Pasientskadenemnda
 • Pensjonistforbundet
 • Personvernnemda
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
 • Politihøgskolen
 • Politijuristene
 • Pressens faglige utvalg (PFU)
 • Redd Barna
 • Reform - ressurssenter for menn
 • Regelrådet for næringslivet
 • Regjeringsadvokaten
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • Riksantikvaren
 • Riksarkivet
 • Riksrevisjonen
 • Røde Kors
 • Rådet for psykisk helse
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner (SAFO)
 • Samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn (SFN)
 • Samerådet
 • Sametinget
 • Samfunnsviterne
 • Sekretariatet for konfliktrådene (SFK)
 • Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger – Oslo (SEIF)
 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Sivil klareringsmyndighet
 • Spesialenheten for politisaker
 • Språkrådet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens kartverk
 • Statens sivilrettsforvaltning
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Statsadvokatenes forening
 • Stiftelsen Kirkens Familievern
 • Stiftelsen SINTEF
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stine Sofies Stiftelse
 • Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)
 • Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Straffedes organisasjon i Norge (SON)
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Tekna
 • Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
 • Tilsynsutvalget for dommere
 • Tolkeforbundet
 • Tolkeforeningen
 • Trygderetten
 • Uføres Landsorganisasjon
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • UNIO Universitets- og høyskoleutdannedes forbund
 • Universitets- og høgskolerådet (UHR)
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Utmarksdomstolen for Finnmark
 • Velferdsalliansen
 • Virke
 • Voksne for Barn
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Økokrim