Historisk arkiv

Sender rettshjelpsutvalgets rapport på høring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet sender i dag NOU 2020:5 Likhet for loven – Lov om støtte til rettshjelp på høring. Utvalget foreslår en ny lov om støtte til rettshjelp istedenfor dagens ordning med fri rettshjelp.

– Utvalget har foretatt en grundig gjennomgang av dagens ordning, og kommet med flere forslag som vi nå sender på bred høring, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Utvalgets forslag innebærer blant annet at flere personer vil omfattes av ordningen, men innfører egenandeler tilpasset mottakerens betalingsevne. Utvalget foreslår regler som skal bidra til at saker løses før de havner i retten og strammer inn tidsbruken i domstolene. I tillegg foreslår utvalget regler som skal gjøre fylkesnemndenes og domstolenes behandling av barnevernsaker mer effektiv.

Rettshjelpsutvalget ble oppnevnt 12. oktober 2018, og leverte sin rapport 30. april 2020.

Høringsfristen er 9. oktober 2020.

Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5