Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2022

Foreslår at flere skal få fri rettshjelp

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med ti prosent for at blant annet barnefamilier med dårlig råd skal få dekket advokatutgifter.

– Flere barn lever i lavinntektsfamilier, og en betydelig andel av disse familiene har i dag ikke rett til fri rettshjelp. Nå foreslår regjeringen at man kan ha ti prosent høyere inntekt og samtidig få fri rettshjelp, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringens forslag er særlig rettet mot vanskeligstilte barnefamilier. En stor andel av sakene der det innvilges behovsprøvd fri rettshjelp er barnefordelingssaker. Målet med det er å sørge for at flere personer med lav inntekt får dekket utgiftene til juridisk bistand av det offentlige.

–Hele ordningen med fri rettshjelp er moden for en endring. Endringer må bli satt i sammenheng med hverandre, slik at fellesskapets ressurser benyttes best mulig og gir rettshjelp til de som trenger det mest. Derfor har denne regjeringen nedsatt Rettshjelpsutvalget og departementet jobber videre med utvalgets anbefalinger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Det offentlige dekker advokatutgiftene til personer som får innvilget behovsprøvd fri rettshjelp. Det innvilges behovsprøvd rettshjelp dersom søkeren har inntekt og formue under bestemte grenser. Etter forslaget blir inntektsgrenser for behovsprøvd rettshjelp fra nyttår 270 600 kroner for enslige og 405 900 kroner for ektefeller eller andre som lever sammen og har felles økonomi. Grensen for formue er 100 000 kroner for både enslige og par.