Høring - styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011

Vår ref.: 201102995 EO MHG/bj

Høring - styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.


Justisdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat med forslag til styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet og høringsnotatet for berørte underliggende organer og organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Høringsbrevet og høringsnotatet er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.html?id=1922. Høringsfristen er 30. september 2011. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. epost til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt som vanlig post til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen

Toril K. Høyland
avdelingsdirektør

Magnus Hauge Greaker
lovrådgiver

Adressater for Justisdepartementets høring om styrking av lovgivningen om håndhevingen av industrielle rettigheter m.m.
(sak 201102995)


Departementene

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett

Bioforsk
Bioteknologinemnden
Brønnøysundregistrene
DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT)
Domstolsadministrasjonen
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Innovasjon Norge
Konkurransetilsynet
Mattilsynet
Norges Forskningsråd
Norsk designråd
Norsk filminstitutt
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk kulturråd
Patentstyret
Plantesortsnemnda
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Språkrådet
Statens legemiddelverk
Statens landbruksforvaltning
Toll- og avgiftsdirektoratet

Abelia
Advokatforeningen
Bedriftsforbundet
Bilimportørenes landsforening
Billedkunst opphavsrett i Norge (BONO)
Bildende Kunstneres Hjelpefond
Business Software Alliance (BSA)
Den Norske Fagpresses Forening (DNFF)
Den norske Forfatterforening (DNF)
Den norske Forleggerforening
Elektronisk Forpost Norge (EFN)
EL & IT Forbundet
Finansnæringens fellesorganisasjon
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
FriBit
Fond for lyd og bilde
Fond for utøvende kunstnere
FONO
Forskerforbundet
GramArt
Gramo
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
IFPI Norge
IKT-Norge
Kopinor
Landsorganisasjonen i Norge
Legemiddelindustriforeningen (LMI)
Mediebedriftenes Landsforening
Musikernes fellessorganisasjon (MFO)
NACG – Norwegian Anti-Counterfeit Group
NIGel – Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
NHO Mat og drikke
Norges automobil-forbund (NAF)
Norges Bondelag
Norges farmaceutiske forening
Norges Skogeierforbund
Norsk Artistforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk forening for industriell rettsbeskyttelse (NIR)
Norsk forening for industriens patentingeniører (NIP)
Norsk Gartnerforbund
Norsk Industri
Norsk oppfinnerforening
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk Spill og Multimedia Leverandørforening (NSM)
Norsk Videogramforening
Norske Felleskjøp
Norske Film og TV-produsenters forening (Produsentforeningen)
Norske grafiske designere og illustratører (GRAFIL)
Norske industridesignere
Norske Patentingeniørers Forening (NPF)
Norwaco
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Produksjonsnettverk for Elektronisk kunst
Settepotetdyrkernes landslag
STOP Norge
Stiftelsen Elektronikkbransjen
TONO
Utviklingsfondet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

A.L. Gartnerhallen
Actio Lassen AS
Affitech AS
Agrokonsult
Alpharma AS
Axis-Shield AS
Aqua Gen AS
Bergen Medikal AS
Biokjemi Norge
Biosense Laboratories AS
Birkeland Innovasjon AS
Det norske hageselskap
Diagenic AS
Digme AS
Dynal Biotech AS
GenoMar ASA
GE Healthcare AS Oslo
Graminor AS
HOFF Norske potetindustrier
Håmsø Patentbyrå
Ingvoldstad Gartneri
Kraft Foods Norge AS
Laerdal Medical AS
Maritex AS
Mediebedriftenes Klareringstjeneste AS
Natural ASA
Norsk Hydro ASA
NRK
Onsagers AS
Opera Software ASA
Patentkontoret Curo
Statoil ASA
Tandbergs Patentkontor AS
Telenor AS
TV 2 AS
Zacco Norge

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Handelshøyskolen BI
Kunsthøgskolen i Oslo
Norges Handelshøyskole (NHH)
Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU)
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Nordland
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Stavanger