Høring - UNCITRAL - arbeidsgruppens endelige utkast til ny konvensjon om transport av stykkgods til sjøs

Høringsfristen er 10.04.2008

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.04.2008

 

 

Vår ref.: 200400272 EP IHO/mbb


UNCITRAL - arbeidsgruppens endelige utkast til ny konvensjon om transport av stykkgods til sjøs

Vi viser til tidligere brev herfra, senest 1. mars 2007 hvor vi orienterte om det pågående arbeidet i regi av UNCITRAL om en ny konvensjon om transport av stykkgods til sjøs.

Arbeidsgruppe III (transportrett) ferdigstilte en konvensjon om transport av stykkgods til sjøs under sitt siste møte i Wien 14. til 25. januar 2008, jf. vedlagte rapport fra møtet med det endelige konvensjonsutkastet. I ovennevnte brev 1. mars 2007 ble det antydet at gruppens siste møte skulle avholdes i New York våren 2008, og at det skulle vies til å utarbeide en forklarende rapport til konvensjonen. Med den tid gruppen har hatt til rådighet, har det dessverre ikke vært mulig å prioritere arbeidet med en slik rapport. På møtet i Wien i januar 2008 gikk imidlertid arbeidsgruppen gjennom alle artiklene, og møterapporten avspeiler de drøftelser som da fant sted. 

Under UNCITRALs 41. sesjon, som finner sted i FNs hovedkvarter i New York 16. juni til 3. juli 2008, skal konvensjonen legges frem for eventuell vedtakelse. De ni første dagene av møtet, det vil si perioden 16. til 26. juni, er satt av til drøftelser om konvensjonen.

Konvensjonsteksten er nå uten hakeparenteser, det vil si utestående punkter, med unntak for artikkel 90 om dato for undertegning. Slike tidsangivelser er noe som naturlig nok ikke kan fastsettes før samtidig med vedtakelsen. Under kommisjonsmøtet vil i teorien alle problemstillinger kunne tas opp igjen, men i praksis er sentrale punkter som konvensjonens virkeområde og reglene om transportørens ansvar elementer i et større kompromiss som det vil være vanskelig å foreta endringer i. Et unntak herfra gjelder for begrensningsbeløpene, som det er grunn til å anta at vil bli gjenstand for nye drøftelser. Dette er behandlet i konvensjonen artikkel 61 og 62.

Sekretariatet vil om kort tid sende ut en formell henvendelse til medlemsstatene hvor de inviteres til å komme med eventuelle merknader til konvensjonen. Disse skal samles i et kompendium, som vil inngå som et arbeidsdokument når konvensjonen skal behandles til sommeren. Sekretariatet vil sette fristen for slike merknader til 14. april 2008.

Vi vil sette pris på å motta eventuelle innspill senest  10. april 2008 slik at de kan gi grunnlag for videreformidling til UNCITRALs sekretariat innen den fristen de har satt. Men også innspill som mottas senere og frem til møtet starter, vil kunne tas i betraktning av den norske delegasjonen.

Til orientering nevnes at Justisdepartementets fire tidligere brev om saken finnes på følgende nettadresser:
· http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2004/Horing-UNCITRALs-forslag-til-ny-konvensjon-om-stykkgodstransport.html?id=96612 (brev 26. februar 2004),
· http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2005/Horing-  UNCITRALs-forslag-til-ny-konvensjon-om-transport-av-gods-til-sjos-nytt-tekstforslag.html?id=97995&showdetailedtableofcontents=true (brev 6. oktober 2005), og
· http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2006/Ny-konvensjon-om-transport-av-gods-til-sjos.html?id=98446 (brev 16. februar 2006).
· http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2007/Horing---UNCITRALs-forslag-til-ny-konven.html?id=456301 (brev 1. mars 2007)

For berørte næringer vil det være mulig å følge forhandlingene som observatør sammen med den norske delegasjonen. Interesserte bes kontakte lovrådgiver Aud Slettemoen (tlf. 22 24 53 69) om dette i god tid før 1. juni 2008.

Listen over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om at adressatene selv forelegger dette brevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer. Flere eksemplarer kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, postboks 8005 Dep, 0030 Oslo, tlf. 22 24 53 99 eller 22 24 53 61, eller kan finnes på http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer.

Med hilsen

Tone Ofstad e.f.
avdelingsdirektør

Berit Johansen
kontorleder

Konvensjonsteksten ligger i pdf-format her.

Høringsinstanser

Barne- og likestillingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Regjeringsadvokaten
Assuranceforeningen Skuld
Braathens Cargo
Cargonet AS
De Sjøkyndiges Forbund
Den Norske Advokatforening
DHL International AS
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fiskebåtredernes Forbund
Flyselskapenes Landsforening
Fraktefartøyenes Rederiforening
Gard Services AS
Gjensidige NOR Forsikring
Grieg Group
Intersped Internasjonal Spedisjon AS
Leif Höegh & Co
Linjegods AS
Logistikk- og Transportindustriens Landsforening
Nor-Cargo ASA
Nordisk institutt for sjørett
Nordisk Skibsrederforening
Norges lastebileierforbund
Norges Rederiforbund
Norges Statsbaner
Norsk Havneforbund
Norsk Sjømannsforbund
Norsk Sjøoffisersforbund
Norske Maritime Leverandører
Næringslivets Hovedorganisasjon
Rederienes Landsforening
SAS Cargo
Sjøassurandørenes Centralforening (CEFOR)
Sjørettsforeningen
Sjøtrygdgruppen
TakeCargo AS
TNT Norway
Transportbrukernes Fellesorganisasjon
Transportbedriftenes landsforening
Vesta Forsikring AS
Widerøes Flyveselskap ASA
Wilh. Wilhelmsen ASA


 

Til toppen