Høring - utkast til endringer i reisegarantiforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

Vår ref.:

Høringsinstanser i følge liste

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

02/02861

11.06.2003

 

Høring - endringer i reisegarantiforskriften

Barne- og familiedepartementet sender med dette på høring et forslag om endringer i forskrift 10. mai 1996 nr. 422 om reisegaranti og stiftelsen Reisegarantifondet (reisegarantiforskriften).

Reisegarantiordningen administreres av stiftelsen Reisegarantifondet og sikrer kunder som har kjøpt pakkereiser mot betalingsudyktighet hos turoperatørene.

Barne- og familiedepartementet har fått utarbeidet en risikovurdering av Reisegarantifondet. Ut i fra dette foreslås en ny modell for beregning av den individuelle sikkerhetsstillelsen for en kategori garantipliktige. Under forutsetning av at beregningen av individuell garanti innskjerpes, foreslås at videre innbetaling til fondet (kollektiv garanti) stanses inntil videre.

Sammensetningen til styret i Reisegarantifondet tas opp som et eget punkt. Det foreslås at styresammensetningen forblir som i dag, men at styremedlemmene som representerer bransjen og forbrukerne skal ha hver sin vararepresentant.

Høringsnotatet med vedlegg vil være tilgjengelig på Barne- og familiedepartementets internettsider: http://www.dep.no/bfd/norsk/publ/hoeringsnotater/

Høringsfristen er 1. september 2003.

Med hilsen

Bodhild Fisknes (e.f.)
ekspedisjonssjef

Hilde Merethe Berg
avdelingsdirektør

Vedlegg:

- Høringsnotat

- "Risikovurdering av Reisegarantifondet"

- Reisegarantiforskriften

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Finansdepartementet

Justisdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Den norske Turistforening

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Reisegarantifondet

Til toppen