Høring - utkast til forskrifter om tilskudd til filmformål

Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak og forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.09.2008

Saken er ferdigbehandlet.

Resultat av høringen:

Forskrift av 8. august 2007 nr. 979 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner er erstattet av Forskrift 7. september 2009 nr. 1168 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, Forskrift av 2. juli 2003 nr. 938 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak er erstattet av forskrift av 3. november 2009 nr.1334. Forskrift av 23. november 2007 nr. 1283 om tilskudd til produksjonsselskaper og forskrift av 23. november 2007 nr. 1284 om tilskudd til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino er erstattet av forskrift av 17. desember 2009 om tilskudd til lansering av audiovisuelle produksjoner.

Vår ref.: 2007/02370 ME/ME2 LAB:elt

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram utkast til tre forskrifter om tilskudd til filmformål:

  • Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner,
  • Forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak og
  • Forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet.

Forskriftene erstatter forskrift av 8. august 2007 nr. 979 om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, forskrift av 2. juli 2003 nr. 938 om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak, forskrift av 23. november 2007 nr. 1283 om tilskudd til produksjonsselskaper og forskrift av 23. november 2007 nr. 1284 om tilskudd til teksting av statsstøttede norske filmer som vises på kino.

Høringsdokumentene er også lagt ut på Internett.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om utkastene bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også gi høringsuttalelse.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 8. september 2008.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Parallelt med høringen vil utkastene bli notifisert for ESA, jf lov av 27. november 1992 nr. 117om offentlig støtte § 2. Departementet gjør oppmerksom på at prosessen med ESA kan gjøre det nødvendig å endre utkastene på enkelte punkter. På den annen side vil eventuelle endringer som følge av den alminnelige høringen bli formidlet til ESA.

Bakgrunnen for saken er Stortingets behandling av St.meld. nr. 22 (2006-2007) ”Veiviseren – for det norske filmløftet” og sammenslåingen av statlige virksomheter på filmområdet.

Departementet har delt inn regelverket ut fra hvem som er målgruppen for de ulike tilskuddsordningene. Det foreslås derfor tre forskrifter; én rettet mot produksjonsselskaper (forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner), én rettet mot enkeltpersoner (forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak) og én i hovedsak rettet mot utenlandske produsenter og distributører (forskrift om tilskudd til utenlandske audiovisuelle produksjoner og tilskudd til distribusjon av norske filmer i utlandet).

Utkastene er på en del punkter vesentlig mindre detaljerte enn dagens forskrifter og vil bli supplert av mer tekniske gjennomføringsregler fastsatt av Norsk filminstitutt, jf utkastet til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner § 1-16. Disse reglene vil også bli fastsatt i forskrift, og må dermed utredes og sendes på høring i tråd med kravene i forvaltningsloven og Utredningsinstruksen.

Vi ber særlig om innspill til følgende punkter i utkastene:

  • De ulike satsene og takene for beregning av etterhåndstilskuddet, jf. utkast til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, kapittel 4.
  • Beregning av lanseringstilskuddet, jf. utkast til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, § 5-1
  • Definisjonen av norsk audiovisuell produksjon, jf. utkast til forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, § 1-4 g)
  • Innretting av tilskuddet til arbeidsstipender, jf. utkast til forskrift om tilskudd til manuskriptutvikling og utdanningsrettede tiltak § 8

For øvrig markerer hakeparenteser punkter i utkastene der departementet særlig ønsker innspill fra høringsinstansene.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at departementet vurderer å differensiere lanseringsstøtten til kinofilm avhengig av lanseringstidspunkt. Hensikten er å bidra til et jevnere tilbud av norsk film og til å hindre at felles lanseringstidspunkt medfører færre seere for norske filmer totalt. Departementet ber om synspunkter på dette.

Med hilsen

Roy Kristiansen e.f.
ekspedisjonssjef

Bengt O. Hermansen
avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstanser:

A-pressen ASA

Bergen Media By

Bransjerådet for film c/o Produsentforeningen

Den norske filmskolen

Familie & Medier

Film & Kino

Film Camp Målselv

Film- og teaterteknisk forening

Film3 AS

Filmere c/o Egne Filmer

Filmfondet Fuzz

Filmkontakt Nord

Filmkraft Rogaland

Filmparken AS

Filmreg c/o Vestnorsk filmsenter

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Hørselshemmedes landsforbund

IFPI Norge

IKT-Norge

Institusjonen Fritt Ord

Justisdepartementet

KOPINOR

Mediefabrikken i Akershus

Medieparken AS

Medietilsynet

Midtnorsk filmfond AS

Midtnorsk filmsenter AS

Nordisk film- og TV-fond

Nordiske Mediedager

Nordnorsk filmsenter AS

Norges Blindeforbund

Norges smalfilm- og videoforbund

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk filmklubbforbund

Norsk filmkritikerlag

Norsk filmstudio AS

Norsk kinoforbund

Norsk kulturråd

Norsk Medieforskerlag

Norsk PEN

Norsk spill- og multimedia leverandørforening

Norsk videogramforening

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske Filmbyråers Forening

Norske Filmregissører

Norske kinosjefers forbund

NORWACO

NRK AS

Nynorsk mediesenter

Nærings- og handelsdepartementet

Sametinget

Samisk filmforbund

Senter for medieøkonomi

Spillprodusentforeningen

Sørnorsk filmsenter

TV 2 AS

TVNorge AS

Utenriksdepartementet

Vestnorsk filmsenter AS

Viasat AS

WIFT Norge

Østnorsk filmsenter

Til toppen