Høring - Utkast til ny jordskiftelov

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2010

Resultat:

Landbruks- og matdepartementet sender med dette eit høyringsnotat med forslag til ny lov om jordskifte ut på høyring.