Høring - Utkast til rikspolitisk bestemmelse for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (Marka)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2007

Vår ref.: -

Vedlagt følger utkast til rikspolitisk bestemmelse for Marka.  Formålet med bestemmelsen er å fastlegge markagrensen midlertidig i påvente av endelig grense med hjemmel i framtidig markalov.

Bestemmelsen gjelder områder innenfor markagrensen, slik den er vist på plankart til arealdelen av kommuneplanen i de 19 "markakommunene".  I disse områdene er det uten fylkesmannens samtykke forbudt å sette i verk tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 86a, § 86b og § 93.  Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av en framtidig markalov.

Forbudet gjelder ikke for tiltak som er nødvendige i forbindelse med landbruksnæring.  Forbudet gjelder heller ikke for tiltak som er i samsvar med reguleringsplan eller bebyggelsesplan som blir vedtatt etter at denne rikspolitiske bestemmelse har trådt i kraft.

Søknad om tiltak som er avhengig av fylkesmannens samtykke sendes kommunen.  Kommunen skal vurdere søknaden i forhold til denne rikspolitiske bestemmelsen og deretter sende saken, sammen med sin uttalelse, til fylkesmannen for avgjørelse.  Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

Bestemmelsen trer i kraft på nærmere angitt dato, og gjelder inntil ny lov om Marka har trådt i kraft.

Bestemmelsen gjelder foran eldre reguleringsplaner og bebyggelsesplaner.

Der det på kommuneplanens arealdel er motstrid mellom markagrensen og byggeområder, ber departementet om at kommunen uttaler seg konkret om hvordan forholdet best bør løses. Departementet forutsetter at endring av markagrensen ut over dette ikke tas opp i forbindelse med fastsetting av rikspolitisk bestemmelse, men eventuelt tas opp i forbindelse med fastsetting av endelig markagrense med hjemmel i markaloven.

Uttalelse til utkast til rikspolitisk bestemmelse til Marka sendes innen 15. juni 2007 til Miljøverndepartementet, Pb 8013 Dep, 0030 OSLO eller postmottak@md.dep.no


Med hilsen

Tom Hoel (e.f.)
ekspedisjonssjef

Jarle Jensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Fastsatt ved kongelig resolusjon …….. 2007 med hjemmel i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr 77 § 17-1 annet ledd.  Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1 Formål
Formålet med denne rikspolitiske bestemmelsen er å fastlegge en midlertidig marka¬grense i påvente av endelig grense med hjemmel i framtidig markalov.

Hensikten er å ivareta nasjonale og regionale natur- og friluftsinteresser i Marka ved å beskytte arealene innenfor bestemmelsenes virkeområde mot bygge- og anleggstiltak mv. som vil kunne redusere ferdselsmuligheter og opplevelseskvaliteter, og som ikke er ledd i tra-disjonell landbruksdrift.

Det langsiktige målet er å oppnå en forutsigbar og bærekraftig forvaltning av Marka.

§ 2 Virkeområde
Virkeområdet omfatter arealer innenfor markagrensen, slik det går fram av plankart til kommuneplanens arealdel i denne listen:

 

Kommune Plankart vedtatt dato Planperiode
Asker 28.10.2001 2002 – 2016
Bærum 04.06.2003 2002 – 2020
Enebakk 11.10.1999 1999 – 2010
Gjerdrum 05.03.2003 2002 – 2014
Hobøl 19.06.2002 2002 – 2013
Hole 07.04.2003 2003 – 2014
Jevnaker 26.03.2003 2003 – 2013
Lier 25.06.2002 2002 – 2013
Lunner 24.11.2005 2005 – 2016
Lørenskog 11.06.2003 2003 – 2022
Nannestad 09.12.2002 2002 – 2013
Nittedal 30.10.2000 2001 – 2012
Oppegård 20.11.2002 2003 – 2015
Oslo (1) (1)
Ringerike 26.06.2003 2003 – 2015
Rælingen (2) 2006 - 2017
Røyken 28.06.2001 2001 – 2015
Skedsmo 11.10.2006 2006 – 2017
Ski 16.06.2004 2004 – 2014

Kommentarer til tabellen:
(1) Kart over Oslo kommunes markagrense, datert Plan- og bygningsetaten 23.4.07.
(2) Planforslag.  Vedtatt av kommunestyret 18.4.2007, uten endringer i markagrensen.  Planforslaget kan derfor brukes som grensereferanse.

§ 3 Midlertidige forbud mot tiltak
Uten fylkesmannens samtykke er det i virkeområdet etter § 2 forbudt å sette i verk tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 86a, § 86b og § 93.  Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av en framtidig markalov.

§ 4 Unntak
Forbudet gjelder ikke for:
1. Tiltak som er nødvendige i forbindelse med landbruksnæring
2. Tiltak som er i samsvar med reguleringsplan eller kommuneplanens arealdel som blir vedtatt etter at denne rikspolitiske bestemmelse har trådt i kraft, jf. § 6.

§ 5 Myndighet og saksbehandling
Denne rikspolitiske bestemmelsen forvaltes av Miljøverndepartementet.  I medhold av § 13 i plan- og bygningsloven gis fylkesmannen myndighet til å avgjøre om samtykke etter § 3 i denne bestemmelse skal gis.  Søknad om tiltak som er avhengig av samtykke etter § 3 i denne rikspolitiske bestemmelsen skal sendes kommunen.  Kommunen skal vurdere søknaden i forhold til denne rikspolitiske bestemmelsen og deretter sende saken, sammen med sin uttalelse, til fylkesmannen for avgjørelse.  Fylkesmannens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet.

§ 6 Ikrafttredelse, varighet og virkning
Denne rikspolitiske bestemmelsen trer i kraft …… 2007 og gjelder inntil ny lov om Marka har trådt i kraft.

Bestemmelsen gjelder foran eldre regulerings- og bebyggelsesplaner med rettsvirkning, jf plan- og bygningslovens § 20-6 siste ledd. Den skal legges til grunn for nye slike planer, og vil ved motstrid gi grunnlag for innsigelser. Nye byggetillatelser eller rammetillatelser etter plan- og bygningsloven kan ikke gis i strid med bestemmelsen.

Forbudet gjelder ikke i tilfeller der lovlig byggetillatelse eller rammetillatelse etter plan- og bygningsloven er gitt ved ikrafttredelsestidspunktet.

 


 

Asker kommune
Bærum kommune
Enebakk kommune
Gjerdrum kommune
Hobøl kommune
Hole kommune
Jevnaker kommune
Lier kommune
Lunner kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nittedal kommune
Oppegård kommune
Oslo kommune
Ringerike kommune
Rælingen kommune
Røyken kommune
Skedsmo kommune
Ski kommune
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Oppland fylkeskommune
Østfold fylkeskommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Østfold
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Justis- og politidepartementet
Finansdepartementet
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren
Det norske skogselskap
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Den Norske Turistforening
Friluftslivets fellesorganisasjon
Norges idrettsforbund
Oslo Idrettskrets
Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukerlag
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Naturvernforbund
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Norske forening mot støy
Oslo og Omland Friluftsråd
Skiforeningen
Sørkedalens venner
Løvenskiold Vækerø
Hyttebeboerne i marka v/ Sjur Helleseth

Til toppen