Høring – forslag om endring i finansieringsansvaret for opplæring i barneverninstitusjoner – opplæringsloven § 13-2

Mange elever mottar opplæring i institusjoner utenfor eget hjemfylke, mens midlene til opplæring fordeles gjennom inntektssystemet dit elevene er folkeregistrert. For å få en rimeligere fordeling av utgiftene, foreslår departementet at fylket der institusjonen ligger får rett til refusjon for utgifter til opplæring fra hjemfylket etter satser fastsatt av departementet i forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.08.2007

Resultat:

Mange elever mottar opplæring i institusjoner utenfor eget hjemfylke, mens midlene til opplæring fordeles gjennom inntektssystemet dit elevene er folkeregistrert. For å få en rimeligere fordeling av utgiftene, foreslår departementet at fylket der institusjonen ligger får rett til refusjon for utgifter til opplæring fra hjemfylket etter satser fastsatt av departementet i forskrift.
(06.07.2007)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Forslag om lovendring i finansieringen av opplæring i barneverninstitusjoner (PDF-fil)

Høringsbrevet og høringsnotatet (lovendringsforslaget) vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 2 (2007–2008) 12. oktober 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven. Lenke til lovproposisjonen finnes nedenfor.

 

Vår ref.: 200703342

Høring - forslag om endring i finansieringsansvaret for opplæring i barneverninstitusjoner – opplæringsloven § 13–2

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endring i opplæringsloven § 13–2. Departementet ber høringsinstansene vurdere om det er nødvendig å forelegge saken for underordnede og/eller andre organer.
Høringsbrevet er lagt ut på departementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/

Høringsfrist

Høringsuttalelser må være departementet i hende innen mandag 27. august 2007. Uttalelsene bes sendt elektronisk til: postmottak@kd.dep.no. Det tas sikte på at ot.prp. med forslag til lovendringer blir lagt fram høsten 2007, i tilknytning til St.prp. nr. 1 for 2008. På grunn av sakens videre framdrift, vil det derfor ikke bli gitt utsatt høringsfrist.
 
Med hilsen

Jan Ellertsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Margaret Westgaard
avdelingsdirektør

Forslag om lovendring i finansieringen av opplæring i barneverninstitusjoner


1. Lovendringene i Ot.prp. nr. 59 (2005–2006)


Ved en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2007 ble ansvaret for opplæring i private helseinstitusjoner overført til fylkeskommunen der institusjonen ligger, jf. Ot.prp.nr. 59 (2005–2006) og Innst.O.nr. 51 (2005–2006). Ansvaret for opplæring i de offentlige helseinstitusjonene var allerede plassert i institusjonsfylket.

Som en konsekvens av at ansvaret for helseinstitusjonene ble lagt til institusjonsfylket, mente departementet – i likhet med flertallet av høringsinstansene – at også opplæringsansvaret for barneverninstitusjonene burde overføres til institusjonsfylket. På den måten ble ansvaret for all opplæring i disse institusjonene lagt til institusjonsfylket, uavhengig av om institusjonen er offentlig eller privat, og uavhengig av om plasseringen skjer i samsvar med helselovgivningen eller barnevernlovgivningen. I Ot.prp. nr. 59 side 26 blir det imidlertid vist til at "departementet har merka seg at fleire av høringsinstansane meiner at særleg dei private barneverninstitusjonane er ujamt fordelte mellom fylka, slik at enkelte fylkeskommunar vil kunne få store ekstrakostnader."

I Ot.prp. nr 59 ble det også vist til at lovforslagene ikke ville medføre endringer i de samlede utgiftene til opplæring i helse- og barneverninstitusjoner, og at man ville komme tilbake til de økonomiske konsekvensene og eventuell omfordeling av midler mellom fylkeskommunene i forbindelse med budsjettet for 2007. Dette ble nærmere omtalt i rundskriv F–016–06 av 15.12.2006.

Når det gjaldt barneverninstitusjonene, la departementet til grunn – ut fra de opplysningene departementet hadde på det tidspunktet Ot.prp. nr. 59 (2005–2006) ble lagt fram – at det var relativt god overensstemmelse mellom hvert fylkes andel av totalt antall plasser og fylkets andel av de samlede utgiftene til opplæring og kostnadsnøkkelen. Departementet la derfor til grunn at fordelingen av plasser og variasjon i kostnader var innenfor det som må påregnes innenfor systemet for rammefinansiering av kommunesektoren. Det ble derfor ikke foreslått noen omfordeling av midler mellom fylkeskommunene i St.prp. nr. 1 (2006–2007).

2. Bakgrunn for forslag om ny lovendring

Både Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har mottatt reaksjoner fra flere fylkeskommuner på at det i St.prp.nr. 1 (2006–2007) ikke ble foreslått omfordeling av midler mellom fylkeskommunene. Problemene er knyttet til at omleggingen av ansvaret for opplæring i institusjoner kan gi enkelte fylkeskommuner en urimelig økonomisk merkostnad. En rekke elever mottar opplæring i institusjoner utenfor eget hjemfylke, mens midlene til opplæring fordeles gjennom inntektssystemet dit elevene er folkeregistrert. Enkelte fylker har derfor fått en betydelig merkostnad som følge av ansvarsendringen. Stortinget har bedt regjeringen om en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene av lovendringen, jf. Budsjett–innst. S. nr. 5 (2006–2007).

I forbindelse med St.prp. nr. 67 (2006–2007), kommuneproposisjonen, ble det foretatt en omfordeling mellom fylkeskommunene. Totalt ble 389 millioner kroner omfordelt. Omfordelingen av midler er begrenset til opplæring i barneverninstitusjoner, siden det er her de uheldige fordelingsvirkningene er størst. Omfordelingen gjøres ved at det trekkes ut midler fra fylkeskommunenes rammetilskudd etter antall innbyggere, og at midlene tilbakeføres til fylkeskommunene etter den enkelte fylkeskommunes antall plasser i barneverninstitusjoner. Det tas også hensyn til ulike kostnader ved ulike typer plasser.

I St.prp. nr. 67 (2007–2008) ble det også varslet at den reviderte fordelingen av midler mellom fylkeskommunene ikke kan betraktes som en varig løsning på finansieringen av institusjonsopplæring, og det varsles at Kunnskapsdepartementet vil arbeide videre med en varig løsning for det økonomiske oppgjøret mellom fylkeskommunene.

I innstillingen til kommuneproposisjonen heter det i en flertallsmerknad fra Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Høyre, KrF og Venstre at "Flertallet mener at en permanent ordning må komme så raskt som mulig og iverksettes fra og med budsjettåret 2008. Flertallet mener videre at andre utdanningstilbud knyttet til ulike institusjoner, som rusinstitusjoner, bør omfattes av nyordningen."

På denne bakgrunn fremmes lovforslag om endring av finansieringsansvaret for opplæring i barneverninstitusjoner.

3. Gjeldende rett

Opplæringsloven § 13–2 regulerer opplæringsansvaret i private og statlige barneverninstitusjoner, og ansvaret er med virkning fra 1. januar 2007 lagt til institusjonsfylket. Opplæringsansvaret innebærer at fylkeskommunen der institusjonen ligger er faglig, juridisk og økonomisk ansvarlig for å oppfylle opplæringsrettighetene etter opplæringsloven. Ansvaret til institusjonsfylket omfatter også barn og unge fra andre fylkeskommuner. Det er forutsatt at det ikke skal foretas individuelle gjesteelevsoppgjør mellom fylkeskommunene, jf. Ot.prp.nr. 59 (2006–2007) side 31.

4. Forslag til lovendring i opplæringsloven § 13–2

Departementet foreslår at institusjonsfylkets ansvar for opplæring opprettholdes, også når det gjelder opplæringsansvaret for barn og unge fra andre fylkeskommuner. For å få en rimeligere fordeling av de økonomiske kostnadene, spesielt i forbindelse med de private barneverninstitusjonene, foreslås at fylkeskommunen der institusjonen ligger får rett til refusjon for utgifter til opplæring fra hjemfylkeskommunen.

Det foreslås at departementet gis hjemmel til å gi forskrifter om refusjon av opplæringskostnadene mellom institusjonsfylke og hjemfylke, etter nærmere fastsatte satser. I forskriftene kan det for eksempel fastsettes refusjon etter ulike satser avhengig av plasseringsgrunnlag og behov for tilrettelegging. Forskriftsutkast sendes på høring høsten 2007.

5. Forslag til lovtekst

(Endringsforslagene er markert med kursiv)

§ 13–2 Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring i institusjonar etter barnevernlova
     Når det blir gjort vedtak om plassering i institusjon etter barnevernlova, er det den fylkeskommunen der institusjonen ligg, som har ansvaret for å oppfylle retten til grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande opplæring etter lova her. Fylkeskommunen der institusjonen ligg har rett til refusjon av utgifter til opplæringa frå fylkeskommunen der barnet eller den unge er busett, etter satsar fastsett av departementet.
     Ansvaret omfattar barn og unge i institusjonar i fylkeskommunen som den statlege regionale barnevernmyndigheita har ansvaret for etter barnevernlova § 5–1, og barn og unge i private og kommunale institusjonar som er godkjende etter barnevernlova § 5–8. Dersom opplæringa skjer i institusjonen, skal institusjonen sørgje for nødvendige lokale til formålet.
     Departementet gir forskrifter om refusjon av utgifter til opplæring av barn og unge frå andre fylkeskommunar.

Merknader til lovforslaget
Forslaget innebærer at institusjonsfylket blir faglig og juridisk ansvarlig for å oppfylle opplæringsrettighetene etter opplæringsloven, også for barn og unge fra andre fylker. Det betyr at institusjonsfylket har ansvaret for at skoledriften/opplæringen fyller kravene i opplæringsloven. Institusjonsfylket fastsetter blant annet opplæringstiltakene, sørger for sakkyndige vurderinger, gjør vedtak om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning og sørger for at elevene har nødvendig undervisningsmateriell og utstyr. Institusjonsfylket får imidlertid rett til refusjon av utgifter til opplæringen etter satser fastsatt av departementet i forskrift.

Det forutsettes at institusjonsfylket setter i gang opplæring så raskt som mulig, og uavhengig av om finansieringen fra bostedsfylket er på plass.

Det tas sikte på at den foreslåtte lovendringen kan tre i kraft 1. januar 2008.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser av lovforslaget

Utfordringen med at fordeling av institusjonsplasser ikke følger inntektssystemets kriterier, kan etter departementets vurdering møtes ved å innføre en refusjonsordning. Dette innebærer at den midlertidige omfordelingen som ble foretatt i forbindelse med St.prp. nr. 67 (2006–2007) ikke trenger å videreføres, gitt at den foreslåtte lovendringen kan tre i kraft fra 1. januar 2008. Midlene som p.t. ligger i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2006–2007) (grønt hefte) kan dermed legges inn i rammetilskuddet til fylkeskommunene.

Forslaget til lovendring medfører ingen endringer i de samlede utgiftene til opplæring i barneverninstitusjoner.

Departementet kan ikke se at lovforslaget vil påvirke bruken av institusjonsplasser.

Departementene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

KS

De fem regionene i bufetat

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Til toppen