Høring – forslag om endring i finansieringsansvaret for opplæring i barneverninstitusjoner – opplæringsloven § 13-2

Mange elever mottar opplæring i institusjoner utenfor eget hjemfylke, mens midlene til opplæring fordeles gjennom inntektssystemet dit elevene er folkeregistrert. For å få en rimeligere fordeling av utgiftene, foreslår departementet at fylket der institusjonen ligger får rett til refusjon for utgifter til opplæring fra hjemfylket etter satser fastsatt av departementet i forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.08.2007

Resultat:

Mange elever mottar opplæring i institusjoner utenfor eget hjemfylke, mens midlene til opplæring fordeles gjennom inntektssystemet dit elevene er folkeregistrert. For å få en rimeligere fordeling av utgiftene, foreslår departementet at fylket der institusjonen ligger får rett til refusjon for utgifter til opplæring fra hjemfylket etter satser fastsatt av departementet i forskrift.
(06.07.2007)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Forslag om lovendring i finansieringen av opplæring i barneverninstitusjoner (PDF-fil)

Høringsbrevet og høringsnotatet (lovendringsforslaget) vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet med følgende resultat:

Regjeringen la i Ot.prp. nr. 2 (2007–2008) 12. oktober 2007 frem forslag til lov om endringer i opplæringsloven. Lenke til lovproposisjonen finnes nedenfor.