Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – endring i skattereglene for Svalbard

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2011

Vår ref.: 11/2965 SL TV/rla

Høring – endring i skattereglene for Svalbard

 

Finansdepartementet sender på høring forslag til endringer i skattereglene for Svalbard.

Et hovedformål med endringsforslaget er å hindre at det gunstige skattenivået på Svalbard utnyttes for å spare skatt på avkastning av investeringer som er gjort utenfor Svalbard, og som ikke bidrar til aktivitet og sysselsetting på Svalbard.

Følgende forslag fremmes:

1 Selskap på Svalbard skal svare skatt med fastlandssats (28 prosent) for den delen av overskuddet som er høyere enn 10 millioner kroner og som overstiger summen av 
- 10 ganger kostnadene til lønn som blir skattlagt ved lønnstrekk
- 0,15 ganger skattemessig verdi av anlegg, fast eiendom og annen realkapital på Svalbard.

2 Satsen for kildeskatt ved utdeling av utbytte til utenlandsk aksjonær reduseres fra 25 til 20 pst.

3 Det presiseres i skatteloven at Svalbard ikke skal anses som lavskatteland etter reglene om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland (”NOKUS-reglene”).

Høringsnotatet er lagt ut på Finansdepartementets nettsider, jf. http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1833
Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser er mandag 29. august 2011.

Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                           Tom Venstad
                                                           lovrådgiver

Vedlegg

Høringsinstansene  


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO
Fiskeri- og kystdepartementet Postboks 8118 Dep 0032 OSLO
Forsvarsdepartementet Postboks 8126 Dep 0032 OSLO
Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Landbruks- og matdepartementet Postboks 8007 Dep 0030 OSLO
Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO
Nærings- og handelsdepartementet Postboks 8014 Dep 0030 OSLO
Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO
Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO
Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO
Airlift AS  9170 LONGYEARBYEN
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavsplass 0130 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 Oslo
Avinor AS Svalbard Lufthavn 9170 LONGYEARBYEN
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 2914 Solli 0230 OSLO
Det Norske Arbeiderparti  9171 LONGYEARBYEN
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Fiskebåtredernes Forbund Postboks 67 6001 ÅLESUND
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon Postboks 2483 Solli 0202 OSLO
ISS Renhold Avd. Longyearbyen  9170 LONGYEARBYEN
Konkurransetilsynet Postboks 439 Sentrum 5805 BERGEN
Finanstilsynet Postboks 1187 Sentrum 0107 OSLO
KS Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Leonard Nilsen og Sønner AS  8515 NARVIK
Ligningsutvalget c/o Devolds regnskapskontor Tverrgt. 10 Marken 5017 BERGEN
Longyearbyen lokalstyre Postboks 350 9170 LONGYERBYEN
Lufttransport AS  9171 LONGYEARBYEN
Kings Bay AS  9173 NY-ÅLESUND
(SvalSat) Kongserg Satellite Service Postboks 6180 9291 TROMSØ
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norges Rederiforbund Postboks 1452 Vika 0116 OSLO
Norsk bedriftsforbund NBF Brugaten 14 c/o Polar 0186 OSLO
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
Norsk Polarinstitutt Framsenteret 9296 TROMSØ
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
OLF Oljeindustriens Landsforening  Postboks 8065 4068 STAVANGER
Polish Polar Station  9177 HORNSUND
RBL Reiselivsbedriftenes Landsforenng Postboks 5465 Majorstua 0305 OSLO
Rederienes Landsforening Postboks 5201 Majorstuen 0302 OSLO
Sandmo og Svenkerud As  9170 LONGYEARBYEN
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS Postboks 613  9171 LONGYEARBYEN
Spitsbergen VVS Sjøområdet   9170 LONGYEARBYEN
Svalbardlisten   9171 LONGYEARBYEN
Svalbard skattekontor  Postboks 413  9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Høyre   9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Fremskrittsparti   9171 LONGYEARBYEN
Svalbard Reiselivsråd  Postboks 232  9171 LONGYEARBYEN
Sysselmannen på Svalbard  Postboks 633  9171 LONGYEARBYEN
Svalbard næringsforening  v/Karin Mella 9171 LONGYEARBYEN
Teknologibedriftenes Landsforening  Postboks 7072 Majorstua  0306 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep  0032 OSLO
Trust Arktikugol   9178 BARENSTBURG
Tverrpolitisk liste 9171 LONGYEARBYEN
Universitetssenteret på Svalbard AS   Postboks 156 9171 LONGYEARBYEN
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund   Brugaten 19 Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO

 

Til toppen