Høring – forskrifter til gjennomføring av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet sender på høring tre notater med forslag til forskrifter til gjennomføring av den tredje energimarkedspakken. I løpet av oktober tar departementet sikte på å sende et fjerde notat på høring om endringer i naturgassforskriften, som regulerer det innenlandske markedet for naturgass.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.12.2018

Vår ref.: 18/1437

Utkastene til forskrifter er en oppfølging av endringene i energiloven vedtatt sist vår, og er nødvendige for å gjennomføre energimarkedspakken i Norge. Høringsforslaget sikrer gjennomføring av tredje energimarkedspakke i tråd med EØS-retten, og er i samsvar med føringene fra Stortingets behandling av Prop 5 L (2017-2018). Kravene til en uavhengig reguleringsmyndighet tas inn en ny forskrift om nettregulering og energimarkedet.

Stortinget samtykket 22. mars 2018 til å innlemme EUs tredje energimarkedspakke i EØS-avtalen, jf. Prop. 4 S (2017-2018) og Innst. 178 S (2017-2018). Pakken inneholder et sett av direktiver og forordninger som skal bidra til et mer velfungerende indre marked for elektrisk kraft og naturgass. Det ble samtidig gjort endringer i energiloven og naturgassloven for å gjennomføre energimarkedspakken i norsk rett. Lovvedtakene er ikke satt i kraft ennå.

Så snart alle EFTA-landene har meddelt at forfatningsrettslige krav er oppfylt, jf. EØS-avtalen artikkel 103, kan EØS-komiteens beslutning om å innlemme rettsaktene i den tredje energimarkedspakken i EØS-avtalen tre i kraft. I forberedelsen av den norske gjennomføringen i samsvar med Stortingets vedtak våren 2018, sendes forslag til forskrifter på høring nå.

Høringsnotat 1 – ny forskrift om nettregulering og energimarkedet og endring i forskrifter til energiloven

Departementet foreslår en ny forskrift om nettregulering og energimarkedet, samt endringer i flere av forskriftene til energiloven. I tråd med endringene i energiloven og naturgassloven våren 2018 legges funksjonen som nasjonal reguleringsmyndighet for energi til en egen enhet innenfor NVE, benevnt Reguleringsmyndigheten for energi (RME). Oppgavene for RME er særlig knyttet til oppsyn med markedene for elektrisitet og naturgass, arbeid med å delta i å utvikle og å gjennomføre markedsregelverket i EU, og samarbeid med andre reguleringsmyndigheter i EØS-området.

Forskriften gir det rettslige grunnlaget for RMEs virksomhet. Forskriften viderefører en rekke bestemmelser i energilovforskriften som i dag gjelder for NVE som reguleringsmyndighet for energimarkedet. Departementet foreslår også endringer i en rekke øvrige forskrifter til energiloven. Endringene skal klargjøre hvilken kompetanse som legges til RME, og hva som fortsatt skal tilligge NVE som direktorat etter ordinær forvaltningsmodell.

Uavhengig av forslagene til gjennomføring av tredje energimarkedspakke foreslår departementet en ny bestemmelse om at nettselskaper og kraftprodusenter kan inngå avtaler om produksjonsbegrensning i forbindelse med nettilknytning. Formålet er åpne for en mer fleksibel tilknytning av produksjon, og samtidig bidra til å redusere risikoen for overdimensjonering av nettet.

Høringsnotat 2 – ny forskrift om Energiklagenemnd

Etter energiloven ny § 2-3 annet ledd annet punktum, vedtatt våren 2018, kan enkeltvedtak fattet av reguleringsmyndigheten påklages til en klagenemnd for energireguleringssaker, Energiklagenemnda. Nemnda foreslås opprettet med Klagenemndssekretariatet i Bergen som saksforberedende organ. Departementet foreslår en ny forskrift om Energiklagenemnda.

Høringsnotat 3 – forskrifter til gjennomføring av tre forordninger

Energimarkedspakken inneholder også forordninger som skal gjennomføres i norsk rett slik det forutsettes i henhold til EØS-avtalen. Det tredje høringsnotatet inneholder forslag til en ny forskrift som gjennomfører forordning (EF) nr. 713/2009 om opprettelse av et byrå for samarbeid mellom energireguleringsmyndigheter (ACER) i norsk rett. Det foreslås også endringer i forskrift om elektrisk kraft over landegrensene for å gjennomføre forordning (EF) nr. 714/2009 om vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene (grensekryssende krafthandel) og forordning (EU) nr. 543/2013 om endring av vedlegg I til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 714/2009 (transparensforordningen).

Høringsfristen er satt til torsdag 20. desember 2018.

Høringsuttalelser kan avgis digitalt på regjeringen.no. Der kan høringsinstansene registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg, og høringsuttalelser sendes da til postmottak@oed.dep.no

Også andre enn de som står på høringslisten står fritt til å uttale seg.

Med hilsen

Per Håkon Høisveen (e.f.)

ekspedisjonssjef

 

 

Olav Boge

avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

Samtlige departementer

Samtlige fylkeskommuner

Samtlige fylkesmenn

Sametinget

Regelrådet for næringslivet

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den Norske Turistforening

Distriktsenergi

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

El & IT forbundet

Energi Norge

Energiveteranene

Enova SF

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukerklageutvalget

Framtiden i våre hender

Greenpeace Norge

Industri Energi

Kommunenes Sentralforbund

Konkurransetilsynet

Konkurranseklagenemnda v/klagenemndssekretariatet

KS Bedrift

Landsorganisasjonen i Norge

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Landssammenslutningen av norske vindkraftkommuner

Miljøstiftelsen Bellona

Natur og Ungdom

NHO

Nord Pool

Norges forskningsråd

Norges handelshøyskole

Norges miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk Industri

Norwea

Regjeringsadvokatembetet

Samarbeidande Kraftfylke, c/o SFE Energisekretariatet

Samarbeidsrådet for naturvernsaker

Samfunns- og næringslivsforskning

SINTEF Energiforskning AS

Småkraftforeninga

Statistisk sentralbyrå

Statkraft SF

Statnett SF

Universitetet i Oslo, Senter for europarett

Universitetet i Oslo, Nordisk Institutt for Sjørett

Virke Hovedorganisasjon

Zero