Høring – forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften

Kunnskapsdepartementet har 5. juli sendt på høring forslag til endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften). Endringene omfatter blant annet noen nyopprettede studier med spesielle opptakskrav, bortfall av spesielle opptakskrav og enkelte tekniske justeringer. Det varsles også en gjennomgang av merknadene til opptaksforskriften.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.10.2010

Vår ref.: 201002060

Høring – forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning og behov for gjennomgang av merknader til forskriften


Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 Om universiteter og høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. Opptaksforskriften, fastsatt 31. januar 2007, med seneste endringer 27. oktober 2008 og 24. april 2009 gjelder fra og med opptak til studieåret 2010–2011.

A. Forslag om forskriftsendringer

Departementet har mottatt flere forslag om endringer i opptaksforskriften, både fra universiteter og høyskoler, Samordna opptak (SO) og fra enkeltpersoner. I samråd med SO har departementet vurdert alle forslag. Det presiseres at departementet ikke har funnet grunnlag for å gå videre med alle forslagene. Det foreslås derfor nå å gjøre enkelte endringer i opptaksforskriften. Ettersom ingen av disse forslagene innebærer endringer som vil påvirke elevers fagvalg i videregående opplæring, tas det sikte på at endringene skal kunne tre i kraft fra og med opptaket til studieåret 2011–2012.

Unntak fra krav om generell studiekompetanse

Vedrørende § 3-6 Unntak fra kravet om generell studiekompetanse for opptak til enkelte kunstfag
Nordisk institutt for Scene og Studio
(NISS) har søkt NOKUT om akkreditering for noen av sine studier. Det foreslås å unnta studier i visuell kunst fra krav om generell studiekompetanse. Studiene i visuell kunst er foreløpig ikke godkjent. Departementet tar derfor forbehold om godkjenning før forskriften endres i tråd med dette forslaget. Det vises også til forslag om endringer i § 4-9 og § 4-10.

Spesielle opptakskrav

Vedrørende § 4-4 Spesielle opptakskrav til arkitektur og teknologiske fag
Det foreslås en justering i bestemmelsen som innebærer at også søkere med nyere teknisk fagskole vil være kvalifisert for opptak til arkitektutdanning ved NTNU og til integrert masterstudium i teknologiske fag, dersom de kan dokumentere at de har tilsvarende kunnskaper i matematikk (R1+R2 ) og Fysikk 1.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) planlegger i samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT) et nytt studium i landskapsarkitektur. Det foreslås at det nye studiet får samme opptakskrav som de øvrige studiene ved AHO.

Vedrørende § 4-9 Spesielle opptakskrav til enkelte kunstfag
Det foreslås at det til studier i visuell kunst ved NISS fastsettes krav om opptaksprøve. Det er en forutsetning at disse studiene akkrediteres av NOKUT.

Vedrørende § 4-10 Spesielle opptakskrav til diverse fag
Høgskolen i Lillehammer
har påpekt at deres film og fjernsynsutdanning ved en feil er falt ut av listen over studier med spesielle opptakskrav. Dette har ikke vært tilsiktet, og det foreslås derfor å ta dette studiet inn i forskriften igjen.

Årsstudium ved NISS er et nytt studium.

Norges idrettshøgskole (NIH) har fattet vedtak om å fjerne opptaksprøven som er fastsatt som spesielt opptakskrav til deres studier. Forslaget innebærer at studiene ved NIH fra og med opptak til studieåret 2011–2012 kun vil ha generell studiekompetanse som opptakskrav, og at søkerne vil rangeres med grunnlag i § 7-1 til 7-13 alene.

Vedrørende § 6-8 Ny politiattest i løpet av utdanningen
Det foreslås å presisere når ny politiattest skal legges fram (fristberegning).

Vedrørende § 6-9 Følger av at politiattest/egenerklæring ikke fremlegges, eller at egenerklæringen er uriktig
I forbindelse med revisjon av opptaksforskriften 27. november 2008, med ikrafttredelse fra 1. januar 2009, gikk man bort fra ordningen med egenerklæring ved søknad om opptak. Ved en feil ble begrepet ”egenerklæring” ikke fjernet fra § 6-9, det forelås derfor nå å fjerne dette ordet fra bestemmelsen.  

Vedrørende § 7-5 Karakterpoeng for søkere med 3-årig videregående opplæring og § 7-6 Karakterpoeng for 23/5-søkere
I samsvar med bestemmelser om dokumentasjon i Kunnskapsløftet og i tråd med tidligere bestemmelser, foreslås det å ta inn ens presiseringer i andre ledd i begge paragrafer.
 
Vedrørende § 7-8A Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring
Departementet viser til at nåværende § 7-8 fra og med opptak til studieåret utgår og erstattes av § 7-8A. Dette er en teknisk endring.

Vedrørende § 7-12 Rangering av søkere som ikke kan poengberegnes
Det er foreslått en presisering i bestemmelsen for å understreke at søkere som ikke kan poengberegnes, skal rangeres ved hjelp av en individuell vurdering.

Vedrørende § 9-3 Overgangsregler for spesielle opptakskrav
Gjeldende bestemmelser om overgangsordninger gir grunnlag til misforståelser. For å unngå slike, er det foreslått en presisering som innebærer at søkere som dokumenterer spesielle opptakskrav etter tidligere vitnemålsbestemmelser, ikke må dokumentere faget på lavere nivå.

B. Gjennomgang av merknader til opptaksforskriften

Departementet viser til at det siden gjeldende opptaksforskriften ble fastsatt 31. januar 2007 har vært flere endringer og justeringer, og at forskriftsbestemmelser og merknader til enkelte bestemmelser finnes i ulike rundskriv, F-08-07, F-17-07, F-15-08, F-09-09 og F-14-09.

Det tas sikte på en gjennomgang og ajourføring av merknadene høsten 2010. Universiteter og høyskoler oppfordres med dette til å gå gjennom merknadene, spesielt de som omhandler egen institusjon, jf. merknader til §§ 7-2 (unntak fra kvote for førstegangsvitnemål), 7-3 (spesielle kvoter), 7-9 (tilleggspoeng for underrepresentert kjønn) og 7-14 (rangering ved opptaksprøver). Vi ber om at eventuelle forslag om endringer og søknader om nye merknader knyttet til paragrafene over, sendes sammen med høringsbrev innen fastsatt frist (se under). Institusjoner som allerede våren 2010 har sendt inn slike ønsker trenger ikke å sende disse på nytt.

Vi gjør oppmerksom på at departementet har mottatt flere forslag til endringer i § 4-3. Departementet ønsker ikke å gå videre med disse forslagene. Det tas imidlertid sikte på å presisere i merknadene til disse bestemmelsene hvilke studier de fastsatte fagkravene omfatter.

C. Behov for ytterligere endringer i kapittel 6 Politiattest ved opptak til høyere utdanning

Det gjøres oppmerksom på at Stortinget våren 2010 har vedtatt en ny politiregisterlov, som ennå ikke har trådt i kraft. Denne loven har en bestemmelse om politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige. Som en følge av de nye politiattestreglene, vil departementet komme tilbake med forslag til endringer i bestemmelsene om politiattest i kapittel seks i opptaksforskriften.

Frist for høringssvar og forslag til endringer og eventuelle nye merknader er tirsdag 5. oktober 2010.


Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)
fung. ekspedisjonssjef
Lars Arne Aasen
seniorrådgiverKopi: Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Departementene
Universiteter og høgskoler
Universitets- og høgskolerådet
Private høgskoler
Nettverk for private høyskoler

Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Forum for fagskoler
Fagskolene

Folkehøgskolerådet

Forsvarets høgskoler
Politihøgskolen

Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Utdanningsdirektoratet

Norgesuniversitetet
Samordna opptak
VOX
Elev- og studentorganisasjoner
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU)
Statens lånekasse for utdanning

Handels- og Servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Hovedsammenslutningene
Statens råd for funksjonshemmede