Høringer

Høring- forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Høringen omfatter forslag om endringer som departementet har mottatt med sikte på iverksettelse fra og med opptaket i 2016. Det vises også til at departementet har invitert universiteter og høyskoler til å fremme forslag om forsøksordninger med spesielle opptakskrav til flere studier. Det er nå bestemt at også forsøksordninger skal forskriftsfestes. Det foreslås blant annet karakterkrav i norsk for opptak til sykepleierutdanning og journalistutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det foreslås også å skjerpe kravene for opptak til realfagsstudier og beslektete studier ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT Norges arktiske universitet. Det foreslås at disse endringen skal tre i kraft fra og med opptak høsten 2018. På anmodning fra Stortinget er det også foreslått hjemmel slik at institusjoner som tilbyr lærerutdanninger, kan innkalle kvalifiserte søkere til intervju før opptak til grunnskolelærer- og lektorutdanning.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 16.11.2015

Søket ditt gav 44 treff.