Høring – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Departementet foreslår å innføre tilleggspoeng for programfagene latin og gresk fra videregående opplæring ved opptak til høyere utdanning. Denne endringen skal etter forslaget tre i kraft fra opptaket til studieåret 2014–2015. I høringen foreslås det også endringer i bestemmelsene knyttet til fremleggelse av politiattest i forbindelse med opptak til høyere utdanning. Disse endringene foreslås iverksatt fra 1. januar 2014.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2013

Vår ref.: 13/3931

Høring - Forslag om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning


Det vises til høringsbrev  av 23. august 2013 om forslag til endringer i forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning (opptaksforskriften) med sikte på iverksettelse fra studieåret 2014-2015. Fristen for  å avgi høringsuttalelse var 23. oktober d.å.

Departementet ber nå i tillegg om høringsuttalelser til ytterligere to forslag:
1. Kapittel 6 om politiattest
2. Kapittel 7 om rangering

1.  Kapittel 6 - Politiattest ved opptak til høyere utdanning

Stortinget vedtok ny politiregisterlov 11. mars 2010, jf. Ot. prp. nr. 108 (2008-2009). Denne loven trer i kraft 1. januar 2014.

Den nye politiregisterloven har bestemmelser om politiattest for personer som skal ha omsorg for eller oppgaver knyttet til mindreårige (barneomsorgsattest) i lovens § 39. Bestemmelsen er en mønsterbestemmelse; den angir hvilken informasjon som skal fremgå av politiattesten, men den gir ikke hjemmel til å kreve politiattest. Den sier heller ikke noe om eventuelle konsekvenser av anmerkninger på politiattest.

I Prop. 114 L (2012-2013) Endringer i Politiregisterloven mv. foreslår Justisdepartementet, på bakgrunn av innspill fra departementene, at det i uhl. § 4-9 tas inn en henvisning til politiregisterloven § 39 første ledd som angir hva som skal anmerkes på en barneomsorgsattest. Plikten til å fremlegge politiattest i studier der studenten kommer i kontakt med barn, personer under 18 år, vil nå følge direkte av loven. Det betyr i praksis at alle studier som er regulert av politiattestreglene i opptaksforskriftens någjeldende kapittel 6 vil være omfattet, med mindre lærestedene kun samarbeider med praksisinstitusjoner med voksne brukere.

Kravet om barneomsorgsattest medfører behov for forskriftsendringer. Som nevnt over vil plikten til å fremlegge politiattest i studier der studenten kan komme i kontakt med barn, nå følge direkte av universitets- og høyskoleloven. Det er imidlertid fortsatt et behov for å regulere saksbehandlingen av politiattester, håndteringen av politiattester og konsekvensene av merknader på politiattesten.

Med innføringen av barneomsorgsattest vil innholdet i politiattestene være det samme for alle utdanninger hvor det kreves politiattest. Dette vil gjøre politiattestreglene enklere å forstå og lettere å håndtere for den enkelte student og de enkelte institusjonene.

En av utfordringene ligger i å få med alle relevante utdanninger, det vil si alle utdanninger der studentene kan komme i kontakt med mindreårige personer. For å unngå en omfattende katalog over relevante utdanninger til enhver tid, foreslår departementet at den enkelte institusjon får ansvar for å vurdere om deres studier er omfattet av kravet om barneomsorgsattest, se høringsforslaget § 6-1. Med en slik bestemmelse vil man unngå et omfattende oppfølgningsarbeid av en slik katalog, med de muligheter for feil, mangler og utdatert informasjon en slik katalog vil medføre. Ansvaret for å vurdere om det er grunnlag for å stille krav om politiattest vil da bli lagt til de som kjenner studiene best.

En viktig forutsetning for vårt forslag er at forutberegnelighet for studentene ivaretas. Departementet ser for seg at dette kan ivaretas gjennom å inkludere informasjon om krav om politiattest for det enkelte studiet i søkerhåndboken. Departementet er også kjent med at studentene får informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Et alternativ til dette forslaget er, som nevnt over, å inkludere i forskriften en katalog over studier som faller inn under kravet i endringsforskriftens § 6-1. På den måten vil informasjon om politiattest ligge tilgjengelig samlet på et sted. Departementet må da, i samarbeid med de enkelte institusjonene, vedlikeholde og oppdatere denne katalogen årlig. Departementet mener imidlertid at en slik ordning er lite hensiktsmessig. Det er flere grunner til det. For det første vil den enkelte institusjon måtte melde inn endringer eller nye studieretninger 18 måneder i forveien for at de skal kunne inkluderes i den årlige revideringen av opptaksforskriften. En såpass lang tidsfrist vil medføre flere ulemper for den enkelte institusjon. Videre vil en slik katalog kunne inneholde feil og det kan oppstå uklarheter hvis samme type utdanninger har ulike navn på forskjellige institusjoner, noe som kan hindre nettopp forutberegnelighet.

Departementet viser til at vi 10. juli 2013 sendte ut forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven på høring. Et av forslagene er å legge ned politiattestnemnda. Høring om endringer av bestemmelsene tilknyttet politiattestnemnda i forskriften vil bli sendt ut når ny lovbestemmelse er vedtatt av Stortinget. Høringsbrevet finnes her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-til-endringer-i-univers.html?id=732663

2.  Kapittel 7 - Rangering, § 7-8 Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring

Forslaget om endringer i § 7-8 gjelder Tilleggspoeng for realfag og fremmedspråk fra videregående opplæring.

Etter gjeldende bestemmelser gis tilleggspoeng for søkere som har valgt programfag fra programområdet for realfag og programfag fra fagområdet ”Fremmedspråk” (programområdet Språk, sammfunnskunnskap og økonomi) i videregående opplæring. Obligatorisk fremmedspråk gir ikke tilleggspoeng.

Departementet har mottatt forslag om at bestemmelsen om tilleggspoeng også må omfatte programfaget latin. Departementet viser til at Latin 1 og Latin 2, i likhet med Gresk 1 og Gresk 2 er programfag under fagområdet Antikkens språk og kultur.

Programfaget latin er i følge forslagsstillerne i ferd med å forsvinne fra videregående opplæring fordi så få velger dette. Dette faget tilbys inneværende skoleår ved noen få videregående skoler. Departementet legger vekt på at latin er et lite, men viktig fag i europeisk dannelseshistorie. Det samme gjelder gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur. Forslaget innebærer at elever som velger Gresk 1, Gresk 2, Latin 1 og Latin 2 vil kunne få 0,5 tilleggspoeng for hvert av programfagene.

Tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning vil kunne medvirke til at flere elever velger programfagene latin og gresk fra fagområdet Antikkens språk og kultur i videregående opplæring. Det vil også kunne føre til at rekrutteringsgrunnlaget til latin og klassiske fag i høyere utdanning styrkes. Samlet vil dette kunne bidra til å styrke den kulturelle betydningen av disse fagene. Det foreslås derfor at § 7-8 i opptaksforskriften endres, se vedlagt forslag.

3.  Iverksetting

Endringene i kapittel 6 foreslås iverksatt fra 1. januar 2014, mens endringen i kapittel 7 foreslås iverksatt med virkning fra opptaket til høyere utdanning studieåret 2014-2015.

4.  Høringsfrist

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no innen mandag 16. desember 2013.


Med hilsen

Toril Johansson (e.f.)                              
ekspedisjonssjef

Lars Arne Aasen
seniorrådgiver

 

Universiteter og høyskoler
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Videregående skoler
Elev- og studentorganisasjonene

Kopi
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Forum for fagskoler
Lærerorganisasjonene
Forskerforbundet
Justisdepartementet
Statens lånekasse for utdanning
NAV
VOX
NOKUT