Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

I forskningsmeldingen ”Lange linjer – kunnskap gir muligheter” varslet regjeringen at de ønsket å etablere en prøveordning med inntil 300 tilsettingsforhold i innstegsstillinger innenfor enkelte fag, og at departementet ville vurdere om det er behov for lovendringer for å sikre doktorgradsstudenters rettstilling, Departementet har også sett at det er behov for enkelte endringer og presiseringer ellers i universitets- og høyskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2013

I forskningsmeldingen ”Lange linjer – kunnskap gir muligheter” varslet regjeringen at de ønsket å etablere en prøveordning med inntil 300 tilsettingsforhold i innstegsstillinger innenfor enkelte fag og at departementet ville vurdere om det er behov for lovendringer for å sikre doktorgradsstudenters rettstilling, særlig knyttet til sanksjoner ved vitenskapelig uredelighet.

Departementet har sett at det er behov for enkelte endringer og presiseringer ellers i universitets- og høyskoleloven blant annet endring i klageadgangen på NOKUTs vedtak om generell godkjenning av utenlandsk utdanning, adgang for departementet til å avsette enkeltmedlemmer av styret og rett til utsatt eksamen for studenter som får barn. (10.07.2013)
_______________________________________________________________________


Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven (PDF-fil)


For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Resultat av høringen: Ferdigbehandlet – trår i kraft 1. august 2014 og 1. januar 2015. Se Prop 59 L (2013-2014)