Forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven

I forskningsmeldingen ”Lange linjer – kunnskap gir muligheter” varslet regjeringen at de ønsket å etablere en prøveordning med inntil 300 tilsettingsforhold i innstegsstillinger innenfor enkelte fag, og at departementet ville vurdere om det er behov for lovendringer for å sikre doktorgradsstudenters rettstilling, Departementet har også sett at det er behov for enkelte endringer og presiseringer ellers i universitets- og høyskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2013

Vår ref.: 12/1421

Høring – forslag til endringer i universitets- og høyskoleloven


Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler på høring.

I høringsnotatet foreslår departementet en rekke ulike lovendringer, blant annet:

• endring i klageadgangen på NOKUTs vedtak om generell godkjenning av utenlandsk utdanning 
• tvungen avslutning av doktorgrad ved uredelighet i doktorgradsavhandlingen 
• ansettelse på innstegsvilkår - en oppfølging av forskningsmeldingen 2013 
• endring knyttet til behandling av saker om politiattest 
• klageinstans ved klager på avslag etter offentlighetsloven
• ny ordning ved klage over formelle feil ved eksamen 
• salærsatser ved dekning av advokatbistand skal begrenses til statens satser 
• adgang for departementet til å avsette enkeltmedlemmer av styret 
• rett til utsatt eksamen for studenter som får barn

Høringsnotat følger vedlagt og ligger på departementets nettsider på følgende adresse:  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer

Liste over høringsinstansene er vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Vi ber om at eventuelle merknader sendes til postmottak@kd.dep.no innen 1. november 2013.


Med hilsen

Rolf L. Larsen (e.f.)                                    
fung. ekspedisjonssjef

Irene Tveite-Strand
seniorrådgiver

Departementene
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Sametinget
Norsk studentorganisasjon (NSO)
ANSA
NOKUT      
Den nasjonale nemnda for politiattest c/o HiOA
Felles klagenemnd for saker etter universitets- og høyskoleloven c/o Samordna opptak
Akademikerne
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Unio
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS

Cristin
Utdanningsdirektoratet
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Forskningsparkene
Kristne Friskolers forbund
Nasjonalt fagskoleråd
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Forum for fagskoler
Norgesuniversitetet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå - SSB
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund

Sosialistisk opplysningsforbund
Advokatforeningen
Arkitektenes Fagforbund
Akademikerforbundet
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Econa
Fellesorganisasjonen
Forskerforbundet
Lærernes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterne
NITO
Norges Juristforbund
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag – NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Skolenes landsforbund
STAFO
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Utdanningsforbundet