Høring – forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten. Utredningen inneholder professor em. Frederik Zimmers forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.06.2016

Vår ref.: 14/2828 SL

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2016: 5 Omgåelsesregel i skatteretten. Utredningen inneholder professor em. Frederik Zimmers forslag om lovfesting av en omgåelsesregel i skatteretten. Utredning er tilgjengelig her.

Forslaget er en oppfølging av Skatteutvalgets anbefaling i NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, om å lovfeste dagens ulovfestede omgåelsesregel.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 15. juni 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Jon Tingvold  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                            Martin Børresen
                                                                            lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Bedriftsforbundet

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Bank

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges Handelshøyskole

Norges Rederiforbund

Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd
v/generalsekr. Malene Kenzel

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Oljeskattekontoret

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokatembetet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tax Justice Network – Norge

Tolldirektoratet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet