Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring – forslag til veiledende retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender forslag til veiledende sentrale retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 25.01.2018

Vår ref.: 17/1580

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring høringsnotat med forslag til veiledende sentrale retningslinjer for registreringsordning for statsansattes økonomiske interesser mv.

Høringsnotatet gjennomgår rammene for en registreringsordning hjemlet i arbeidsgivers styringsrett, og vurderer forholdet til statsansattes personlige integritet, personvern og individuelle menneskerettigheter.

Formålet med ordningen er å bidra til å styrke tilliten til at det ikke foreligger lojalitets- eller interessekonflikter når saker behandles i forvaltningen, ved at statlige arbeidsgivere får mulighet til oversikt over ansattes private økonomiske interesser og engasjementer. Samtidig må ordningen balanseres mot hensynet til den ansattes personvern og menneskerettigheter.

Det vil være opp til den enkelte virksomhet å ta stilling til om det skal etableres en registreringsordning, hvilke ansatte som skal omfattes og hvilke opplysninger som skal registreres. Ved vurderingen må det også ses hen til om de ordinære habilitetsreglene i forvaltningsloven og de etiske retningslinjene i staten er tilstrekkelige til å ivareta arbeidsgivers behov. For svært mange statlige stillinger vil disse reglene være tilstrekkelige, slik at registreringsplikt ikke er nødvendig eller forholdsmessig. De ansatte vil ha registreringsplikt dersom registreringsordning etableres i virksomheten.

Det er lagt til grunn at en registreringsordning vil være et kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kapittel 9, og at personopplysningsloven gjelder for behandling av opplysningene. Alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper supplerer disse reglene. Registrerte opplysninger vil være omfattet av offentleglova.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under «Send inn høringssvar» nederst på denne siden. Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

En liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene om å videresende høringssaken til eventuelle andre relevante høringsinstanser som de mener mangler på høringslisten, slik at også disse kan delta i høringen om de måtte ønske.

Vi ber om at høringssvarene sendes innen 25.01.2018.

 

Med hilsen

Yvonne Larssen (e.f.)
avdelingsdirektør
Nina T. Nottelmann
seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet


Stortingets administrasjon
Nasjonal institusjon for menneskerettigheter
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Stortingets ombudsmann for forsvaret
Sametinget
Arbeidsretten
Arbeidstilsynet
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Arkivverket
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Bioteknologirådet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
De nasjonale forskningsetiske komiteer (FEK)
Direktoratet for arbeidstilsynet
Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for e-helse
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Direktoratet for økonomistyring
Distriktssenteret - kompetansesenter for distriktsutvikling
Domstoladministrasjonen
Finanstilsynet
Fiskeridirektoratet
Folkehelseinstituttet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskningsrådet
Forsvaret
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond
Fredskorpset
Fylkesmennene
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
Havforskningsinstituttet
Helsedirektoratet
Helseøkonomiforvaltningen
Husbanken
Husleietvistutvalget
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskulen på Vestlandet
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Jernbanedirektoratet
Justervesenet
Kartverket
Klagenemnda for industrielle rettigheter
Klagenemndssekretariatet
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
Kompetanse Norge
Konkurransetilsynet
Kontoret for voldsoffererstatning
Kulturrådet
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken
Kunsthøgskolen i Oslo
Kystverket
Landbruksdirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Luftfartstilsynet
Mattilsynet
Medietilsynet
Meterologisk institutt
Miljødirektoratet
Nasjonalbiblioteket
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga
Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR)
Nord universitet
Norges geologiske undersøkelse
Norges Handelshøgskole
Norges Idrettshøgskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges Musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk akkreditering
Norsk filminstitutt
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
Norsk Polarinstitutt
Norsk pasientskadeerstatning
Norsk Romsenter
Norsk utenrikspolitisk institutt
NORAD
Oljedirektoratet
Patentstyret
Pensjonstrygden for sjømenn
Personvernnemnda
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Riksmekleren
Riksteateret
Samisk høgskole
Sekretariatet for foreldreutvalget i grunnopplæringen (FUG)
Sekretariatet for konfliktrådene
Sekretariatet for Regelrådet
Senter for IKT i utdanningen
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sjøfartsdirektoratet
Skattedirektoratet
Spesialenheten for politisaker
Språkrådet
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Statens havarikommisjon for transport
Statens helsetilsyn
Statens Innkrevingssentral
Statens Institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens jernbanetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens lånekasse for utdanning
Statens pensjonskasse
Statens sivilrettsforvaltning
Statens strålevern
Statens vegvesen
Statistisk Sentralbyrå
Statped
Statsbygg
Sysselmannen på Svalbard
Teknologirådet
Tilsynrådet for advokatvirksomhet
Tolldirektoratet
Trygderetten
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Utdanningsdirektoratet
Utlendingsnemnda
Valgdirektoratet
Vegtilsynet
Veterinærinstituttet
Akademikerne
LO Stat
Unio
YS Stat
Amedia
Amnesty International Norge
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Arbeidsmiljøsenteret
Bedriftsforbundet
BI
Civita
Den Norske Advokatforening
Den Norske Dataforening
Fagpressen
Finans Norge
Finansnæringens fellesorganisasjon
Forskningsstiftelsen FAFO
Frivillighet Norge
Hovedorganisasjonen Virke
HR Norge
Human Rights Alert Norway
ICJ Norge
IKT Norge
Institutt for journalistikk
Institutt for Samfunnsforskning
KS
Landslaget for lokalaviser
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
Lederne
Mediebedriftenes landsforening
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for menneskerettigheter
NRK
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets Sikkerhetsråd
Oslo kommune
Rettspolitisk forening
Revisorforeningen
SAMFO – Arbeidsgiverforening for samvirkeforetak
Schibsted
Sparebankforeningen
Spekter
Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP)
Transparency international Norge
TV 2

Til toppen