Høring – NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på alminnelig høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2017

Vår ref.: 16/3386

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2016: 13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet på alminnelig høring.

Utvalget foreslår ingen konkrete lovendringer, men gir råd for hvordan det praktisk kan legges til rette for at den enkelte kan utføre sitt arbeid på en måte som er i overensstemmelse med egen samvittighet, samtidig som det tas tilstrekkelig hensyn til berørte parter som arbeidsgiver, kollegaer, kunder, pasienter mv.

Departementet ber om at høringsinstansene selv vurderer om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 1. mars 2017.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar.

Les og svar på høringen under «Send inn høringssvar» nedenfor.

Med hilsen

Rune Ytre-Arna (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Foldøy Byberg
rådgiver

Statsministerens kontor              

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet                

Finansdepartementet                              

Forsvarsdepartementet               

Helse- og omsorgsdepartementet          

Justis- og beredskapsdepartementet      

Klima- og miljøverndepartementet       

Kommunal- og moderniseringsdepartementet                           

Kulturdepartementet                              

Kunnskapsdepartementet           

Landbruk- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet         

Olje- og energidepartementet                

Samferdselsdepartementet                     

Utenriksdepartementet               

Direktoratet for arbeidstilsynet 

Petroleumstilsynet                                 

Statens Helsetilsyn                                 

Kriminalomsorgsdirektoratet                

Likestillings- og diskrimineringsombudet                   

Regelrådet

Landsorganisasjonen i Norge                

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund                           

Akademikerne                                        

Unio                                                        

Norsk Journalistlag                                

Den norske jordmorforening                 

Næringslivets Hovedorganisasjon         

Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening                                            

Hovedorganisasjonen Virke                   

Maskinentreprenørenes Forbund

Apotekerforeningen                               

Arbeidsgiverforeningen Spekter

KS  Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon   

Norges Taxiforbund                               

KS                                               

Det Liberale Folkepartiet                       

Arbeiderpartiet                           

Oslo Fremskrittsparti                             

Høyre                                                      

Kristelig Folkeparti                                

Miljøpartiet De Grønne              

Norges Kommunistiske Parti                 

Pensjonistpartiet                         

Rødt                                                          

Senterpartiet                                           

Sosialistisk Venstreparti            

Venstre                                       

Arbeidsmiljøsenteret                             

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

HivNorge                                    

Initiativ for Etisk handel              

Norges Handikapforbund           

Norges Kvinne- og Familieforbund       

Elevorganisasjonen i Norge                   

Norsk Folkehjelp                        

Norsk Kvinnesaksforening                    

Virke Produsentforening (tidl. Norske Film, TV-og spillprodusenters forening)    

Private Barnehagers Landsforbund       

Statens Seniorråd                       

Uføres Landsorganisasjon                     

Velferdsalliansen                                               

Bioteknologirådet

Den Norske Advokatforening    

Helse Nord RHF                         

Helse Midt-Norge RHF              

Helse Vest RHF                          

Helse Sør-Øst RHF                                

Stopp JobbMobben                                

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI)        

Chr. Michelsens Institutt for Videnskap og Åndsfrihet           

Forskningsstiftelsen FAFO                    

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn                        

Human-Etisk forbund                            

Norges kristelige legeforening