Høring – NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte - forslag til reform

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 nedsatte regjeringen et ekspertutvalg som fikk i oppdrag å utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utvalget leverte sin rapport til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie 2. februar 2017.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.06.2017