Høring – "På ramme alvor – alvorlighet og prioritering"

24. juni 2015 nedsatte regjeringen en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan grad av alvorlighet skal vurderes i prioriteringsbeslutninger i helsetjenesten. Rapporten fra arbeidsgruppen sendes nå på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.12.2015

Vår ref.: 15/3922

Arbeidsgruppen leverte sin rapport 1. november 2015. Rapporten vil være et grunnlag for stortingsmeldingen om prioritering som skal legges fram i løpet av 2016. Rapporten sendes på høring med høringsfrist 18. desember 2015.

Rapporten er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets nettside

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringssvar. Høringssvar kan avgis digitalt på denne nettsiden.  

Høringsinstansene kan registrere seg, mellomlagre svaret og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende høringssvar uten å registrere seg.

Høringsinstansene blir bedt om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Alle kan avgi høringsuttalelse. Uttalelser er som hovedregel offentlige etter offentleglova og vil bli publisert.

 

Spørsmål rettes til seniorrådgiver Iselin Dahlen Syversen på epost: is@hod.dep.no.

 

Liste over høringsinstansene er vedlagt.

 

Med vennlig hilsen

 

 

Are Forbord e.f

avdelingsdirektør                                       

 

                                                                                              Iselin Dahlen Syversen

                                                                                              seniorrådgiver

Akademikerne

Apotekforeningen
Apotekgruppen
Bioteknologirådet

Datatilsynet
DELTA

Den norske jordmorforening

Den norske Legeforening

Departementene

De nasjonale forskningsetiske komiteene

De regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Diabetesforbundet

Fagrådet innen Rusfeltet i Norge

Fagforbundet

Farmasiforbundet

Fellesorganisasjonen FO
Forbrukerombudet
Forbundet mot rusgift

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Helsedirektoratet

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

Helse- og sosialombudet i Oslo

Helsetjenestens Lederforbund

HERO/Avdeling for helseledelse og helseøkonomi
Hørselhemmedes landsforbund

Innovasjon Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftforeningen

Kreftregisteret

Landets regionale helseforetak

Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard

Landets fylkeskommuner

Landets helseforetak

Landets kommuner

Landets høyskoler (m/helse fagl. utdannelse)

Landets pasientombud

Landets private sykehus

Landets universiteter

Landsforbundet Mot Stoffmisbruk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

Landsforeningen for hjerte og lungesyke

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

LAR Nett Norge

Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelinnkjøpssamarbeidet (LIS)
Legemiddelparallellimportørforeningen
LFH – Bransjeorganisasjonen for helse- og velferdsteknologi

Mental helse

MS-forbundet

Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse (NAKMI)
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Farmaceutiske Forening

Norges forskningsråd

Norges handikapforbund

Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (NITO)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Forening for Psykisk Helsearbeid

Norsk Fysioterapiforbund

Norsk Industriforening for Generiske Legemidler (NIGeL)

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)

Norsk Psykologforening

Norsk Presseforbund

Norsk Medisinaldepot AS
Norsk Radiografforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Norsk industri

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Personvernnemnda

Program for helseøkonomi i Bergen

PRO-LAR – Nasjonalt forbund for folk i LAR

PRO-Sentret

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Regionsentrene for barn og unges psykiske helse

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Riksrevisjonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Rådet for psykisk helse

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

SPEKTER

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Sjukehusapoteka Vest HF
Statens helsetilsyn
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsen Organdonasjon
Sykehusapotekene HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehusapoteket Nord HF

Statens institutt for rusmiddelsforskning (SIRUS)

Statens legemiddelverk

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning

Teknologirådet

Unio

Veiledningssenteret for pårørende til stoffmisbrukere og innsatte

Virke

Voksne for barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)