Høring – statens finansiering av Svalbard kirke etter utskilling av Den norske kirke fra staten

Den kirkelige virksomheten på Svalbard (Svalbard kirke) blir i dag finansiert over Svalbardbudsjettet, som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet, mens den statlige delen av Den norske kirkes øvrige virksomhet blir finansiert over Kulturdepartementets budsjett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2016

Vår ref.: 16/2394

I den nylig fremlagte Prop. 55 L (2015–2016) om endringer i kirkeloven er det foreslått at Den norske kirke etableres som et selvstendig rettssubjekt skilt fra staten. Dagens statskirkelige virksomheter (prestetjenesten, sekretariatene for bispedømmerådene og Kirkerådet m.fl.) vil da bli overført fra staten til den rettslig selvstendige kirken. Stortinget ventes å behandle saken i vårsesjonen 2016, slik at utskillingen i tilfelle kan gjennomføres fra 1. januar 2017. KUD forbereder nå de budsjettmessige konsekvensene og den tilhørende virksomhetsoverdragelsen.

Den kirkelige virksomheten på Svalbard (Svalbard kirke) blir i dag finansiert over Svalbardbudsjettet, som hører inn under Justis- og beredskapsdepartementet, mens den statlige delen av Den norske kirkes øvrige virksomhet blir finansiert over Kulturdepartementets budsjett.

I Prop. 55 L (2015–2016) Endringer i kirkeloven skriver departementet følgende:

"I høringen gikk departementet inn for at bevilgningen til Svalbard kirke fortsatt burde gis over Svalbardbudsjettet, men overføres til Kirkemøtet for videre tildeling. Høringen og Kirkemøtet 2015 ga tilslutning til dette. I forbindelse med utarbeidelsen av proposisjonen er det reist spørsmål om det ikke er mest hensiktsmessig at statens tilskudd til den kirkelige virksomheten på Svalbard inngår på vanlig måte i rammetilskuddet til Den norske kirke, dvs. at dagens bevilgninger til Svalbard kirke tas ut av Svalbardbudsjettet og legges til rammetilskuddet til Den norske kirke over Kulturdepartementets budsjett. En slik endring har ingen lovmessige konsekvenser, men departementet ser behov for en egen prosess før dette i tilfelle besluttes. Departementet tar sikte på å gjennomføre en egen høring av spørsmålet med det første."

Det er på denne bakgrunnen departementet nå reiser spørsmålet om finansieringen av Svalbard kirke etter at virksomheten er overført til Den norske kirke ved den planlagte virksomhetsoverdragelsen.

Departementet foreslo i høringsnotatet 2. september 2014 Staten og Den norske kirke – et tydelig skille at Svalbard kirke fortsatt skulle finansieres over Svalbardbudsjettet. Den aktuelle bevilgningen (Svalbardbudsjettet kap. 1 Svalbard kirke) vil da ikke bli lagt inn i Kulturdepartementets rammetilskudd til Den norske kirke, men bevilges særskilt. Bevilgningen over Svalbardbudsjettet vil i tilfelle bli omgjort til et tilskudd og overføres til Kirkemøtet, øremerket for Svalbard kirke. Bevilgningen til Svalbard kirke i 2016 er på 4,6 mill. kroner.

Det er Justisdepartementet som har koordineringsansvaret for de fleste bevilgningene til offentlige instanser på Svalbard. I høringsnotatet 2. september 2014 begrunnet Kulturdepartementet sitt forslag slik:

"Departementet har lagt vekt på at Svalbard kirke har en sentral rolle i den offentlige beredskapen på øygruppa og at staten også ut fra andre samfunns- og velferdshensyn bør foreta en selvstendig vurdering av bevilgningene til Svalbard kirke".

Det var få høringsinstanser som kommenterte dette punktet i høringen, men de som uttalte seg, uttrykte støtte til departementets forslag.

Spørsmålet som nå er reist, er om statens tilskudd til Svalbard kirke bør innlemmes i statens rammetilskudd til Den norske kirke. Med de foreslåtte endringene i kirkeloven vil 15 kirkelige virksomheter (bl.a. prestetjenesten i elleve bispedømmer) utgjøre én virksomhet i det nye rettssubjektet for Den norske kirke. Den norske kirke v/Kirkemøtet vil over Kulturdepartmentets budsjett motta et samlet rammetilskudd til driften. En eventuell innlemming av tilskuddet til Svalbard kirke i rammetilskuddet vil være i tråd med at Den norske kirke gjøres selvstendig og gis frihet til å prioritere formål og tiltak innenfor de økonomiske rammer som er tilgjengelige. For staten vil det være forenklende for saksbehandling m.m. om tilskuddet til Svalbard kirke inngår i rammetilskuddet, uten bindinger for Kirkemøtet.

Svalbard kirke er verdens nordligste kirke. Kirken på Svalbard har en egenart og en særlig offentlig posisjon på Svalbard gjennom sin mangeårige tilstedeværelse på øygruppen og i det særpregede Svalbardsamfunnet. Kirkens særlige rolle på Svalbard er en del av Svalbard kirkes historie og identitet og vil utvilsomt bestå selv om Svalbard kirke opphører som statlig virksomhet. Svalbard kirkes primære oppgaver er de samme som ellers i Den norske kirke, dvs. å tilby gudstjenester, kirkelige handlinger, diakonale tjenester, trosopplæring m.m., og kirken er omfattet av de samme målene som er satt for Den norske kirke.

Uavhengig av Svalbard kirkes budsjettmessige tilknytning til staten, går departementet ut fra at Kirkenmøtet og Den norske kirkes øvrige organer vil se betydningen av at Svalbard kirke får rammebetingelser som gjør at den fortsatt kan ivareta de særlige oppgavene som tilligger kirken på Svalbard.

Vi nevner for ordens skyld at verken den aktuelle virksomhetsoverdragelsen eller de alternative finansieringsløsningene for Svalbard kirke vil ha betydning for eierskapet til kirkebygget på Svalbard.

Vi viser til dette og ber om synspunkter på saken innen 10. mai 2016Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi antar det er naturlig at soknepresten på Svalbard forelegger saken for Svalbard kirkeråd.

 

Med hilsen                                                                        

Jørn Hagen (e.f.)
fagdirektør

Inger Lise Lerø
rådgiver

 

Soknepresten på Svalbard
Nord-Hålogaland biskop
Nord-Hålogaland bispedømmeråd
Sysselmannen på Svalbard
Longyearbyen lokalstyre
Kirkerådet
Bispemøtet
Justis- og beredskapsdepartementet
Finansdepartementet
Riksrevisjonen