Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Denne vil erstatte forskrift om akkreditering etter universitets- og høyskoleloven og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2009

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Denne vil erstatte forskrift om akkreditering etter universitets- og høyskoleloven og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven. Forslag til forskrift er i hovedsak annet ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som departementet tok initiativ til i St. prp. nr. 1 (2007-2008). Departementet foreslo som første ledd i oppfølgingen av evalueringen, endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1. Lovendringene trådte i kraft 1. august 2009.

På bakgrunn av anbefalinger fra evalueringskomiteen, foreslås det blant annet endringer som skal bidra til å gi NOKUT større fleksibilitet og handlingsrom i sitt tilsynsarbeid.

Forskriftsendringene skal sammen med lovendringen også legge til rette for at NOKUTs arbeid i større grad enn i dag kan understøtte kvalitetsutviklingsarbeidet ved universitetene og høyskolene. Endringene vil danne et godt grunnlag for at NOKUT i tråd med regjeringens ønske skal videreutvikle seg som et statlig uavhengig forvaltningsorgan med tilsynsoppgaver i universitets- og høyskolesektoren og fagskoleutdanningen.
(11.09.2009)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Høringsnotat om endringer i forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler (PDF-fil)

Utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning (PDF-fil)

Merknader til utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning (PDF-fil)


Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (høringsnotatet og øvrige vedlegg er imidlertid bare tilgjengelig i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.For å kunne lese PDF-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader/

----------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Kunnskapsdepartementet fastsatte 01.02.2010 Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Forskriften er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-08-10 (lenke i høyre meny) for nærmere informasjon om forskriften.