Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Denne vil erstatte forskrift om akkreditering etter universitets- og høyskoleloven og forskrift om godkjenning etter fagskoleloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2009

Vår ref.: 200900697

Høring – utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning


Kunnskapsdepartementet sender med dette høringsbrev med utkast til forskrift om kvalitetssikring i høyere utdanning og fagskoleutdanning på høring. Forskriften erstatter forskrift av 8. september nr. 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og forskrift av 23. april nr. 391 om godkjenning etter fagskoleloven.

Forslag til forskrift er annet ledd i oppfølgingen av den eksterne evalueringen av NOKUT som Kunnskapsdepartementet tok initiativ til i St. prp. nr. 1 (2007-2008). NIFU STEP fikk formelt evalueringskontrakten 29. juni 2007 og nedsatte evalueringskomiteen som besto av fem internasjonale forskere med god kunnskap om kvalitetssikring. Komiteens innstilling ble overlevert departementet 29. februar 2008. Formålet med evalueringen var å gi departementet mer kunnskap om hvordan NOKUT utfører sine lovpålagte oppgaver, og om NOKUT tilfredsstiller kriteriene for medlemskap i European Association for Quality Assurance Agencies.

Departementet har som første ledd fulgt opp komiteens anbefalinger gjennom forslag om endring av universitets- og høyskoleloven § 2-1, jf. Ot. prp. nr. 71 (2008-2009), som trådte i kraft 1. august 2009.

Høringsbrev, ukast til forskrift og liste over høringsinstanser ligger på Kunnskapsdepartementets internettsider på www.regjeringen.no. Høringsfristen er satt til tre måneder, jf. Utredningsinstruksen § 5.2. Høringsuttalelsene må være departementet i hende innen fredag 11. desember 2009. Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.

Departementet vil som oppfølging av St.meld. nr. 30 (2008–2009) Klima for forskning vedrørende krav til doktorgradsutdanning sende ut et eget høringsnotat hvor temaet blir presentert og alternativer drøftet. Det legges også opp til at departementet ettersender forslag til enkelte endringer i forskriftens bestemmelser om fellesgrader.


Med hilsen

Anne Grøholt (e.f.)
avdelingsdirektør
Jannike Isachsen
rådgiver

Departementene
Universiteter og høyskoler (statlige og private)

Akademikerne
Association of Norwegian Students Abroad – ANSA
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteer
Den Norske Jordmorforening
Den norske Legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Fagskolene
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Folkehøgskolerådet
Forskerforbundet
Forsvarets skolesenter
Forum for fagskoler
Forum for fylkesutdanningssjefer -FFU
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Innovasjon Norge
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM – Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
KS - kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kristne Friskoler forbund
Landsorganisasjonen i Norge - LO
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lærernes Yrkesforbund
Maritim Utdanningsforum
Maskinentreprenørenes Forbund - MEF
Musikernes fellesorganisasjon
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring - NAFO
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i sosial- og helsefag - NUFHS
Nasjonalt utvalg for tekniske fagskoler - NUTF
Naturviterforbundet
Nettverk for private høyskoler
NOKUT      
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon - NITO
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges Sjøoffisersforbund
Norgesuniversitetet
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning - NFF
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk kulturskoleråd
Norsk Lektorlag
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Parat
Politihøgskolen
Presteforeningen
Regionale helseforetak
Riksrevisjonen
Samarbeidsrådet for fagskoleutdanning
Samarbeidsrådet for yrkesopplæring - SRY
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Samordna opptak
Samskipnadsrådet
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
Skoler godkjent etter kap. 6 A i privatskoleloven
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialistisk opplysningsforbund
STAFO
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens lånekasse for utdanning
Statens råd for funksjonshemmede
Statistisk sentralbyrå - SSB
Steinerskoleforbundet i Norge
Stipendiatorganisasjonene i Norge – SiN
Studentenes Landsforbund – StL
Studentsamskipnadene
Studieforbundene
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Uninett AS
Unio
Universitets- og høgskolerådet
Universitets- og Høyskoleutdannedes Forbund
Universitetssykehusene
Utdanning.no      
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Voksenopplæringsforbundet - Vofo
Vox
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS