Historisk arkiv

Historisk arkiv

Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet har fastsatt forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Forskriften erstatter forskrift 8. september 2005 nr. 1040 om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler og forskrift 23. april 2008 nr. 391 om godkjenning etter fagskoleloven. Rundskrivet redegjør nærmere for innholdet i forskriften, med merknader til de enkelte bestemmelsene. Rundskrivet erstatter Rundskriv F-09-05.

Forskriften trådte i kraft 1. februar samtidig med utgivelse av rundskriv F-08-10 som nærmere redegjør for innholdet i forskriften, med merknader til den enkelte bestemmelse.

NOKUT ble i 2007-2008 evaluert av en ekstern komitee oppnevnt av NIFU step. Evalueringskomiteens anbefalinger ble fulgt opp gjennom endring av universitets- og høyskoleloven § 2-1 som omhandler NOKUTs oppgaver og myndighet, jf. Ot. prp. nr. 71 (2008-2009). Den nye forskriften er en oppfølging av lovendringen som trådte i kraft 1. august 2009, og annet ledd i oppfølgingen av evalueringen av NOKUT.

Et av hovedbudskapene med endringene er nærmere å klargjøre NOKUTs rolle som tilsynsorgan for høyere utdanning og fagskoleutdanning. NOKUT skal gjennom sin tilsynsrolle både utøve kontroll med institusjonene slik det følger av lov og forskrift, men også bidra til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Kvalitetsutvikling både som oppfølging av kontrollarbeidet, men også mer rendyrket kvalitetsarbeid. Videre gis NOKUT gjennom forskriften et bredere handlingsrom på flere områder. Det presiseres blant annet i forskriften at NOKUT kan benytte seg av andre virkemidler enn det som tidligere eksplisitt fremgikk av lov og forskrift. Et bredt handlingsrom er særlig begrunnet i at NOKUT skal være mer helhetlige, effektive og målrettet i tilsynsarbeidet. Videre pekes det på i forskriften at NOKUT skal gi bedre informasjon og service til brukerne, samt bidra til å styrke dialogen med sektor og samfunn.

Følgebrev til rundskriv F-08-10 (PDF-fil)

Rundskriv F-08-10 (PDF-fil) Ved en inkurie ble rundskrivet som gikk ut pr. post feildatert. Datoen er korrigert i nettversjonen av rundskrivet. 

Dette rundskrivet er bare publisert i PDF-format. For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.