Høring av forslag om å innføre søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2010

Vår ref.: 09/3764 SL HLy/HKT

Høring av forslag om å innføre søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven

 

Finansdepartementet sender på høring et forslag om innføring av søksmålsfrister i merverdiavgiftsloven og tolloven.

På merverdiavgiftsområdet forslår departementet at en avgiftspliktig skal kunne gå til søksmål om prøving av et avgiftsoppgjør i seks måneder regnet utløpet av terminen avgiftsoppgjøret gjelder eller fra melding om vedtak ble sendt den avgiftspliktige. Søksmålsfristen regnes fra utløpet av terminen i de tilfellene den avgiftspliktige ønsker å få prøvet gyldigheten av et avgiftsoppgjør som er basert på omsetningsoppgaven som han eller hun selv har levert inn. Fristen regnes fra tidspunktet meldingen blir sendt når den avgiftspliktige angriper et vedtak som avgiftsmyndighetene, herunder Klagenemnda for merverdiavgift, har fattet i medhold av merverdiavgiftsloven. De foreslåtte bestemmelsene må sees i sammenheng med forslaget om å innføre regler om endring av avgiftsoppgjør etter krav fra den avgiftspliktige, som ble sendt på høring 18. desember 2008.

På tollområdet foreslår departementet at en tollskyldner skal kunne gå til søksmål om prøving av tollvedtak innen seks måneder etter at melding om tollvedtaket ble sendt tollskyldneren.

Høringsnotatet følger vedlagt og er også lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om saken bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å sende inn høringsuttalelser settes til 20. januar 2010.


Med hilsen


Unni Raadim  e.f.
fung. avdelingsdirektør

                                                                      Håvard Lyngmo
                                                                      seniorrådgiver


Vedlegg

Høringsinstansene


Justis- og politidepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Handelshøyskolen BI 0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bondelag Postboks 9354 Grønland 0135 OSLO
Norges Fiskarlag Pirsenteret 7005 TRONDHEIM
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Sogn og Fjordane fylkeskattekontor Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Storbedriftenes skatteforum StatoilHydro ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor Drammensveien 264 0246 OSLO
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO

 

Til toppen