Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine oppgaver. Kunnskapsdepartementet ønsker å overføre oppgaver og ansvar til NOKUT, og foreslår justeringer for å legge til rette for dette Departementet foreslår også en endring når det gjelder behandlingsansvarlig for den nasjonale vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen), jf. universitets- og høyskoleloven § 4-14, og lovforslaget til ny fagskolelov § 40.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 08.01.2018

Vår ref.: 17/5100

Høring - Endringer i Universitets- og høyskoleloven og Fagskoleloven – NOKUTs oppgaver og behandlingsansvarlig for Nasjonal vitnemåls- og karakterportal

 

Kunnskapsdepartementet foreslår en endring i universitets- og høyskolelovens § 2-1 om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine oppgaver. Kunnskapsdepartementet ønsker å overføre oppgaver og ansvar til NOKUT, og foreslår justeringer for å legge til rette for dette. Departementet foreslår også en endring når det gjelder behandlingsansvarlig for den nasjonale vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen), jf. universitets- og høyskoleloven § 4-14, og lovforslaget til ny fagskolelov § 40.  

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2577245. Høringsuttalelser er offentlige og blir publisert. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser. 

Høringsfristen er mandag 8. januar 2018. 

Med hilsen 
Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør                                                     Irene Tveite-Strand
                                                                                seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Akademiet for yngre forskere
Akademikerforbundet
Akademikerne
Akershus fylkeskommune
Ansgar Teologiske Høgskole
AOF Haugaland
AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
AOF Østfold
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arkitektenes Fagforbund
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Art Complexion makeup skole og kurssenter
Association of Norwegian Students Abroad
Atlantis Medisinske Høgskole
Audiografforbundet
Aust-Agder fylkeskommune
Barne- og likestillingsdepartementet
Barrat Due musikkinstitutt
Bergen Arkitekthøgskole
Beverage Academy AS
Bibliotekarforbundet
Bjørknes høyskole
Bodin videregående skole og maritime fagskole
Buskerud fylkeskommune
Bårdar Akademiet AS
Campus Kristiania Markedshøyskolen
Centric IT Academy
CERES
Chr. Thams fagskole
Datatilsynet
De nasjonale forskningsetiske komiteene
Delta
Den norske forleggerforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Designinstituttet
Det norske Diakonforbund
Det teologiske Menighetsfakultet
Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Dykkerutdanningen ved Høgskolen i Bergen
eCademy AS
Econa
Einar Granum kunstfagskole
Elevorganisasjonen
Emergence School of Leadership
European Helicopter Center AS
Fabrikken Asker Kunstfagskole
Fagskole Helse og miljø
Fagskolen Aldring og helse
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen for bokbransjen
Fagskolen i Hordaland
Fagskolen i Kirkenes
Fagskolen i Kristiansand
Fagskolen i Kristiansund
Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
Fagskolen i Vestfold
Fagskolen i Østfold
Fagskolen i Ålesund
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Innlandet
Fagskolen Oslo Akershus
Fagskolen Telemark
Fagskolen Tinius Olsen
avd. Harstad tekniske fagskole Fagskolen Troms
avdeling Tromsø Fagskolen Troms
Fagskulen i Sogn og Fjordane
Fashion Mode AS
Fellesorganisasjonen
Finansdepartementet
Finnmark fylkeskommune
Fjellhaug Internasjonale Høgskole
Folkeuniversitetets helsefagskole
Forandringsfabrikken
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forskerforbundet
Forsvarets etterretningshøgskole
Forsvarets høgskole
Forsvarsdepartementet
Forum for fagskoler - Abelia
Fredrikstad FagAkademi AS
Frelsesarmeens offisersskole AS
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Fylkesmannen i Buskerud
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Hedmark
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Oppland
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Telemark
Fylkesmannen i Troms
Fylkesmannen i Vestfold
Fylkesmannen i Østfold
Gauldal fagskole
Hadsel videregående skole og fagskole
Hald Internasjonale Senter
Handelshøyskolen BI
Haugesund Skolesenter AS
Hedmark fylkeskommune
Helse Midt-Norge RHF
Helse Nord
Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst RHF
Helse Vest RHF
Helsedirektoratet
Hordaland fylkeskommune
Hordaland helsefagskole
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Østfold
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Høgskulen i Volda
Høgskulen på Vestlandet
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for Ledelse og Teologi
Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
Imageakademiet
Innovasjon Norge
Institutt for helhetsmedisin
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Karmsund videregående skole
Klima- og miljødepartementet
Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kompetanse Norge
Krigsskolen
Kriminalomsorgens utdanningssenter
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kristne Friskolers Forbund
KS
Kulturdepartementet
Kunst og Design College
Kunsthøgskolen i Oslo
Kunstskolen i Bergen
Kunstskolen i Rogaland
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Levanger Fagskole
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lofoten maritime fagskole
Lovisenberg diakonale høgskole
Luftfartsskolen AS
Luftkrigsskolen
Lukas fagskole og kurssenter
Lærernes Yrkesforbund
Menighetsbibelskolen
Musikernes fellesorganisasjon
Musikkteaterhøyskolen
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nasjonalt fagskoleråd
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
Naturviterne
NKI AS
NLA Høgskolen
Nord studentsamskipnad
Nord universitet
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
Nordland fagskole i helse-og sosialfag
Nordland fylkeskommune
Nordland kunst- og filmfagskole
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Norges arktiske studentsamskipnad
Norges Dansehøyskole
Norges Farmaceutiske Forening
Norges forskningsråd
Norges Handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interiørskole AS
Norges Juristforbund
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges musikkhøgskole
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Noroff Fagskole AS
Noroff høyskole
Norsk barnebokinstitutt
Norsk ergoterapeutforbund
Norsk Fotofagskole
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
Norsk Hestesenter
Norsk høgskole for helhetsterapi
Norsk jernbaneskole
Norsk Lektorlag
Norsk presseforbund
Norsk psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk studentorganisasjon
Norsk Sykepleierforbund
Norsk tjenestemannslag
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Oppland fylkeskommune
Organisasjon for norske fagskolestudenter
Oslo kommune
Parat
Pilot Flight Academy AS
Politihøgskolen
Presteforeningen
Regelrådet for næringslivet
Riksrevisjonen
Rogaland fylkeskommune
Rådet for offentlige fagskoler
Sametinget
Samferdselsdepartementet
Samfunnsviterne
Samfunnsøkonomene
Samisk høgskole
Senter for internasjonalisering av utdanning
Sex og politikk
Sjøkrigsskolen
Skolelederforbundet
Skolenes landsforbund
Skrivekunstakademiet
Sogn og Fjordane fylkeskommune
STAFO
Statens lånekasse for utdanning
Statistisk sentralbyrå
Stavanger offshore tekniske skole
Steinerhøyskolen
Steinerskoleforbundet
Steinkjer fagskole
Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
Stipendiatorganisasjonene i Norge
Stjørdal fagskole
Studentsamskipnaden i Agder
Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
Studentsamskipnaden i Innlandet
Studentsamskipnaden i Molde
Studentsamskipnaden i Oppland
Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
Studentsamskipnaden i Stavanger
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
Studentsamskipnaden i Volda
Studentsamskipnaden i Østfold
Studentsamskipnaden i Ås
Studentsamskipnaden på Vestlandet
Studieforbundet Solidaritet
Sørlandets fagskole
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
Telemark fylkeskommune
TISIP Fagskole
Tone Lise Akademiet AS
Treider Fagskoler AS
Troms fylkeskommune
Trondheim fagskole
Tunsberg Medisinske Skole
UNINETT AS
Unio
Universell
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Universitets- og høgskolerådet
Universitetssenteret på Svalbard
Utdanningsdirektoratet
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
VID vitenskapelige høgskole
Westerdals - Oslo School of Arts Communication and Technology
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Ytre Namdal fagskole
Østfold fylkeskommune
Ålesund kunstfagskole

 

Følg saken Saksgang: Arbeid med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning

 • Ny rapport om mentorordning i høyere utdanning

  Nyhet | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har mottatt en utredning av mentorordninger fra Universitetet i Bergen. Den viser at det finnes mange måter å organisere mentorordninger på, blant annet etter hvem som er mentor og om fokuset er på inkludering i fagmiljøet eller på arbeidslivstilpasning.

 • Prop. 64 L (2017–2018) - Endringer i universitets- og høyskoleloven (NOKUTs oppgaver, eksamen og personvern mv.)

  Proposisjon | Kunnskapsdepartementet

  Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning og i utdanningsinstitusjonens studieadministrative systemer. 

  Følg proposisjonen på Stortinget

 • Høring om endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag fra en arbeidsgruppe som var nedsatt av departementet om å skjerpe den utdanningsfaglige kompetansen som skal kreves for å kunne ansettes i professor- og førsteamanuensisstillingene.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 03.04.2018

 • Høring om lovendring om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT)

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i universitets- og høyskoleloven § 2-1 om Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) sine oppgaver. Kunnskapsdepartementet ønsker å overføre oppgaver og ansvar til NOKUT, og foreslår justeringer for å legge til rette for dette Departementet foreslår også en endring når det gjelder behandlingsansvarlig for den nasjonale vitnemåls- og karakterportalen (Vitnemålsportalen), jf. universitets- og høyskoleloven § 4-14, og lovforslaget til ny fagskolelov § 40.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 08.01.2018

 • Høring om forslag om nye endringer i universitets- og høyskoleloven

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Som oppfølging av Kvalitetsmeldingen foreslår Kunnskapsdepartementet å gjøre enkelte endringer i universitets- og høyskoleloven. Det foreslås også å innføre tre nye bestemmelser som gir en tydeligere hjemmel til å håndtere personopplysninger i forbindelse med det samordnede opptaket til høyere utdanning, utdanningsinstitusjonens studieadministrasjon og rapportering av individdata til Database for høgre utdanning (DBH), samt forslag om nye bestemmelser om eksamen.

  Status: Under behandling

  Høringsfrist: 04.12.2017

 • Vil ha kultur for kvalitet i høyere utdanning

  Pressemelding | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsministeren vil lage en arena hvor høyskoler og universiteter skal konkurrere om midler for å utvikle bedre utdanninger. Slik vil han styrke kvaliteten i høyere utdanning. I dag legger han frem stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning.

 • Meld. St. 16 (2016–2017) - Kultur for kvalitet i høyere utdanning

  Melding til Stortinget | Kunnskapsdepartementet

  Gjennom å utdanne kandidater med høy kompetanse spiller universitetene og høyskolene en avgjørende rolle i samfunnet. Universitetene og høyskoler må tilby oppdaterte og relevante utdanninger som motiverer til læring og gjennomføring. Med denne meldingen gir regjeringen universitetene og høyskolene flere verktøy og rammer for å heve utdanningskvaliteten.

  Følg meldingen videre på www.stortinget.no

 • Innspill til stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning

  Høring | Kunnskapsdepartementet

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning. Merk at det er to forskjellige frister. UH-institusjonene har frist 1. juli. Øvrige høringsinstanser har frist 1. juni.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 01.07.2016

 • Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

  Forskrift | Kunnskapsdepartementet

  Forskriften fastsetter generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstillinger ved institusjonene under lov om universiteter og høyskoler. Forskriften omfatter stillinger basert både på vitenskapelige og kunstneriske kvalifikasjoner.

  Se forskriften på lovdata.no