Høring av forslag til endring av forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) – akvakultur på land

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender med dette på høring forslag om endringer i regelverket for akvakultur på land. Formålet med forslag til endring er å bidra til å sikre en bærekraftig næringsutvikling, større forutsigbarhet for både næring og forvaltning og en mer effektiv saksbehandling. Forslaget omhandler landbaserte tillatelser til akvakulturproduksjon av laks, ørret og regnbueørret til både matfisk, settefisk og stamfisk.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.08.2023