Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Endringene skal legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.                                                                                                                                                                    Kunnskapsdepartementet er gjort oppmerksom på at det for en del kommuner kan være utfordrende å få levert et politisk behandlet høringssvar innen fristen 26. juli. Departementet planlegger å fremme en lovproposisjon om saken innen utgangen av 2019 og vil derfor starte vurderingen av høringsinnspillene umiddelbart etter høringsfristens utløp. Under forutsetning av at politisk behandlete høringssvar ettersendes raskt og at det da tydelig fremkommer eventuelle endringer fra administrativt forslag til høringssvar, vil departementet likevel kunne motta administrativt høringssvar innen høringsfristen 26. juli og siden erstatte dette med endelig og politisk behandlet høringssvar fra kommunen.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.07.2019

Vår ref.: 19/1958

Høring av forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter (ny regulering av private barnehager)

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter på offentlig høring. Formålet med endringene er at regelverket skal bli bedre tilpasset utviklingen av barnehagesektoren. Endringene skal legge til rette for et mangfold av barnehager med høy kvalitet. De skal gi gode driftsvilkår for ulike typer barnehager og barnehageeiere, og sikre at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2641852.

Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstanser, er velkomne til å uttale seg. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over 

Høringsfristen er 26. juli 2019.

 

Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

 

 

Med hilsen


Trude Wessel Eide (e.f.)                                        Signe Bechmann Hansen
Avdelingsdirektør                                                  Seniorrådgiver

                                                                                 Marit Solheim
                                                                                 Seniorrådgiver

 • Departementene
 • Arbeidstilsynet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregisteret
 • Datatilsynet
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for barnehager
 • Foreldreutvalget for grunnskolen
 • Fylkesmennene
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Husbanken
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Kompetanse Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Riksrevisjonen
 • Sámediggi/Sametinget
 • Språkrådet
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statistisk sentralbyrå
 • Statped
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utlendingsdirektoratet
 •  
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Longyearbyen lokalstyre
 •  
 • Forskningsrådet
 • Høgskoler
 • Universiteter
 • Universitets- og høgskolerådet
 •  
 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Atferdssenteret
 • Delta
 • Dysleksi Norge
 • Espira
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Humanetisk forbund
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kanvas
 • Kirkelig pedagogisk senter
 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
 • Kliniske ernæringsfysiologers forening
 • Kristent pedagogisk forum
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lederne
 • Likestillingssenteret
 • Læringsverkstedet
 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning
 • Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
 • Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
 • Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa
 • Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa
 • Norges bygdekvinnelag
 • Norges døveforbund
 • Norges handikapforbund
 • Norges idrettsforbund
 • Norges kvinne- og famileforbund
 • Norges Montessoriforbund
 • Norsk forbund for utviklingshemmede
 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norske kveners forbund
 • Norske samers riksforbund
 • Private barnehager
 • Private barnehagers landsforbund
 • Private barnehager i Asker
 • REFORM ressurssenter for menn
 • Regelrådet
 • Røde Kors
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Senter for IKT i utdanningen
 • Senter for samisk i opplæringa
 • Sentralledelsen for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
 • Skolelederforbundet
 • Steinerbarnehagene Norge
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening
 • Trygge barnehager
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Utdanningsforbundet
 • Velferdsforskningsinstituttet – NOVA
 • Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning
 • Virke
 • YS