Prop. 82 L (2021–2022)

Endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.)

Proposisjonen omfatter forslag til endringer i barnehageloven. Forslagene gjelder blant annet krav om at private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt, krav om at barnehagens lokaler og utearealer skal ligge samlet, forbud mot annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehagen, forbud mot å ta opp lån på andre måter enn i finansforetak og krav om at private barnehager skal melde fra til kommunen og Utdanningsdirektoratet ved nedleggelse, eierskifte eller andre organisatoriske endringer. Det foreslås også endringer i tilsynshjemlene i barnehageloven.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget