Høringsnotat Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2021

Vår ref.: 21/3828

Høring - Krav om regnskapsmessig skille for private barnehager mv. Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven på høring. Det foreslås nye krav til regnskap, rapportering mv. for alle private barnehager, samt et krav om regnskapsmessig skille for barnehager som organiserer flere barnehager i samme virksomhet. Departementet foreslår et forbud mot annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver godkjent barnehage, samt en hjemmel til å regulere de private barnehagens bruk av overskuddslikviditet.

Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2864248.

Høringen er åpen og alle, også andre enn de som står på listen over høringsinstansen, er velkomne til å uttale seg om høringsnotatets innhold. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen over mottakere av høringen. Høringsuttalelser er offentlige jf. offentlighetsloven, og vil bli publisert på regjeringen.no.

 

Frist for innspill til høringen er 1. oktober 2021.

 

 

 

Med hilsen

Trude Wessel Eide (e.f.)
avdelingsdirektør                                                        Elisabeth Skjebstad
                                                                                       seniorrådgiver

                 
Ny versjon av dokumentet er lagt ut. Formateringsfeil knyttet til manglende avsnitt og nummerering i overskriftene er rettet opp.

Høringsnotat.pdf

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidstilsynet
 • Atferdssenteret
 • Barneombudet
 • Brønnøysundregisteret
 • Bufdir
 • Datatilsynet
 • Delta
 • DMMH
 • Dysleksi Norge
 • Espira
 • Fafo
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forskningsrådet
 • FUB
 • FUG
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Handikappede barns foreldreforening
 • Helsedirektoratet
 • Helsetilsynet
 • Humanetisk forbund
 • Husbanken
 • IMDI
 • Innvandrernes landsorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Kanvas
 • KEFF
 • Kirkelig pedagogisk senter
 • Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
 • Kompetanse Norge
 • Konkurransetilsynet
 • Kriminalomsorgsdirektoratet
 • Kristent Pedagogisk Forum
 • KS
 • Kvinnefronten
 • Landsorganisasjonen Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Lesesenteret
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Likestillingssenteret
 • Longyearbyen lokalstyre
 • Universitetet i Rogaland Læringsmiljøsenteret
 • Læringsverkstedet
 • Matematikksenteret
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
 • NAFO
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplµring
 • Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
 • Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
 • Helse og fysisk aktivitet Nasjonalt senter for mat
 • Naturfagsenteret
 • NHO
 • Norges Bygdekvinnelag
 • Norges Døveforbund
 • Norges handikapforbund
 • Norges kvinne- og famileforbund
 • Norges Montessoriforbund
 • Norsk forbund for Utviklingshemmede
 • Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
 • Norsk innvandrerforum
 • Norsk senter for barneforskning
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk studentorganisasjon (NSO)
 • Norske Kveners Forbund
 • Norske Samers Riksforbund
 • Nynorsksenteret
 • PBL
 • Private barnehager
 • REFORM- ressurssenter for menn
 • Regelrådet
 • Regnskap Norge
 • Revisorforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Røde Kors
 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
 • Sametinget
 • Samisk Høgskole
 • Senter for IKT i Utdanningen
 • Senter for samisk i opplæringa
 • Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
 • Sivilombudsmannen
 • Skolelederforbundet
 • Skrivesenteret
 • Språkrådet
 • SSB
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens institutt for forbruksforskning
 • Statped
 • Steinerbarnehagene Norge
 • Stiftelsen barnas rettigheter
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Trygge barnehager
 • Tvillingforeldreforeningen
 • Unge funksjonshemmede
 • UNICEF Norge
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utlendingsdirektoratet (UDI
 • Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
 • Virke
 • YS
 • Private barnehager
 • Departementene
 • Kommunene
 • Statsforvalterne