Høring av forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i privatskolelova, forskrift til privatskolelova og økonomiforskrift til privatskolelova. Departementet foreslår enkelte endringer som henger sammen med innføringen av en ny tilskuddsmodell for private grunnskoler, jf. Prop. 1 S (2023–2024) for Kunnskapsdepartementet. Departementet foreslår blant annet å fastsette et krav om at private grunnskoler som har både barne- og ungdomstrinn (kombinerte skoler) skal være organisert i samme rettssubjekt, og å presisere i loven at slike skoler skal bli kompensert for smådriftsulemper bare en gang. Videre foreslår departementet at skoler som ønsker det kan ta graderte skolepenger fra familier med lav inntekt. I høringsnotatet foreslår departementet også noen endringer i regelverket for de særskilte skolene for funksjonshemmede. Departementet foreslår å endre navnet på godkjenningsgrunnlaget, og å tydeliggjøre kravene til inntak til skolene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.01.2024

Viser 1-100 av 978 treff.

  • Side 1 av 10
  • Side 1 av 10