Høring av forslag til gjennomføring av EU-direktiv om inkludering av luftfart i kvotesystemet – forslag til endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2010

Vår ref.: 201004796-1/VVI

Miljøverndepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring av direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) i norsk rett. Høringsnotat med forslag til endringer i lov om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteloven), samt forslag til endringer i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften), er tilgjengelig på Miljøverndepartementets hjemmesider, www.regjeringen.no/luftfartskvotedirektivet.

Luftfartskvotedirektivet endrer direktiv 2003/87/EF om opprettelse av en ordning for handel med utslippskvoter for klimagasser (kvotedirektivet), og innebærer at luftfartsaktiviteter innlemmes i det europeiske kvotesystemet. Det er avklart at luftfartskvotedirektivet skal innlemmes i EØS-avtalen uten materielle tilpasninger. Direktivet forventes å bli formelt innlemmet i EØS-avtalen gjennom beslutning i EØS-komitéen i løpet av 2010.

For å sikre at Norge skal kunne ta fullverdig del i systemet fra oppstarten er det nødvendig at luftfartskvotedirektivet er gjennomført i norsk regelverk tidlig våren 2011. Forslag til gjennomføringsregelverk sendes derfor på høring nå, med forbehold om at direktivet må være formelt innlemmet i EØS-avtalen før lovendringen kan vedtas av Stortinget.

Gjennomføring av luftfartskvotedirektivet medfører behov for endringer i klimakvoteloven og klimakvoteforskriften. Forslag til lovendringer er utarbeidet av Miljøverndepartementet, mens forslag til forskriftsendringer er utarbeidet av Klima- og forurensningsdirektoratet.

Høringsuttalelser må være Miljøverndepartementet i hende innen 22. desember 2010.

 

 

Med hilsen


Lene Lyngby (e.f.)
ekspedisjonssjef

 Ingvild Andreassen Sæverud
 avdelingsdirektør


Vedlegg: 1

Kopi: Klima- og forurensningsdirektoratet

Departementene
Statsministerens kontor
Sametinget
Toll- og avgiftsdirektoratet
Skattedirektoratet
Norges vassdrags- og energiverk
Oljedirektoratet
Konkurransetilsynet
Sjøfartsdirektoratet
Kystdirektoratet
Fiskeridirektoratet
Avinor AS
Statistisk Sentralbyrå
Forbrukerrådet
Statens institutt for forbruksforskning
Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (NORFUND)
Enova SF
Statkraft SF
Statens helsetilsyn
Statens landbruksforvaltning
Direktoratet for naturforvaltning
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Datatilsynet

Norges Forskningsråd
Chr. Michelsens institutt
CICERO Senter for klimaforskning
ECON Analyse AS
Frischsenteret
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
SINTEF
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for skogforskning (Skogforsk)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
Jordforsk
Det norske meteorologiske institutt
Transportøkonomisk institutt
Teknologisk institutt (TI)
OM Technology Energy Systems AS
Det norske Veritas
Institutt for energiteknikk (IFE)
Norsk Energi
Institutt for strategisk analyse (INSA)
Fridtjof Nansens institutt
Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo
Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Universitetet for miljø og biovitenskap

Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Norges Miljøvernforbund
Miljøstiftelsen Bellona
Zero Emission Resource Organization
Verdens Naturfond WWF Norge
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norge
Worldwatch Institute Norden
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO)
Forum for utvikling og miljø
Europabevegelsen i Norge
Nei til EU

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
NHO-luftfart
Norsk Energi

Energi Norge
Oljeindustriens landsforening (OLF)
Transportbedriftenes Landsforening
Byggenæringens landsforening
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO)
Luftfartens funksjonærforening
Norsk flygelederforening
Norsk luftsportsforening
Norsk flyoperatørforbund
Norsk fjernvarmeforening
Markedskraft AS
Skandinavisk Kraftmegling
Nord Pool ASA
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Finansnæringens fellesorganisasjon
Sparebankforeningen i Norge
Oslo Børs ASA
Norges Bank
PricewaterhouseCoopers Finance Advisors AS
Norges Rederiforbund
Rederienes Landsforening
Hurtigbåtenes Rederiforbund
Fraktefartøyenes Rederiforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Kommunenes Sentralforbund

Landsorganisasjonen i Norge
Akademikerne
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
IndustriEnergi
Det norske maskinistforbund

BARIN – c/o Scandinavian Airlines Norge AS
BenAir AS
British Airways
CHC Helikopter Service AS
Danish Air Transport
European Helicopter Center AS
Hesnes Air AS
Ikaros ANS
Lufttransport AS
North Flying AS
Norsk Luftambulanse AS
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden lufthavn AS
Oslo lufthavn, Gardermoen
Moss Lufthavn Rygge
Rørosfly AS
Sandefjord lufthavn, Torp
Scandinavian Airlines Norge AS
Skien lufthavn, Geiteryggen
Sterling European Airlines
Sun Air of Scandinavia
Sunnhordland Lufthavn AS
Widerøes Flyveselskap ASA

Airlift Norway AS
Airwing AS
Bristow Norway

CHC Norway
Feel Air
Helitrans
Nor Aviation
Pegasus Helikopter
Foreningen Scandinavian historic flight
Sundt Air AS
Sundt Air Management AS
Luftfartstilsynet
Ben Air Norway AS
Board of Airline Representatives in Norway
Flydirect.no
Flytaxi Nord
Alci Antartic
Amazon Sky Sac
Chouest Air Inc. Aircraft
Croix Rouge
Duke Energy Business Services LLC
Flyfort
Flyjet Kazakhstan
Guard System ASA
Heliswiss INTL
Hesnes Air
Air Canada Jazz
Kenn Borek Air Ltd
Marine R Corp
MFI Management Fur Immobilien AG
Midair
Norsk Helikopter AS
Plane Folk LLC
SMC Aviation
W.C Aviation