Høring av forslag til ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut høring av forslag til ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB-forskriften), samt endringer i forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) § 6-4.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2019