Høring av to utredninger av litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler, ble levert av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica og utredningen "Til bokas pris" av Tore Slaatta mfl. er sendt på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.04.2012

Vår ref.:

Høring av Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler

Kulturdepartementet sender med dette på høring Utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler, levert av Oslo Economics, Simonsen Advokatfirma og Oeconomica 30. desember 2012.

Utredningen, høringsbrevet og liste over høringsinstanser er tilgjengelig på http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/hoeringer. Instanser som ikke er nevnt på høringslisten står også fritt til å sende høringssvar om saken.

Kulturdepartementet har også satt i gang en utredning av litteratur- og språkpolitiske virkemidler i Europa, av Tore Slaatta og Helge Rønning. Denne utredningen skal ferdigstilles 15. februar 2012, og vil umiddelbart bli lagt ut på departementets nettsider, som nevnt ovenfor. Vi ber om at høringsinstansene ser de to utredningene i sammenheng i sine høringssvar.

Høringsfristen er 16. april 2012.

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kud.dep.no, eventuelt som vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo.

Med hilsen


Øivind Danielsen e.f.
avdelingsdirektør

Nina Børge-Ask
seniorrådgiver

 

Høringsinstanser:

Den norske forfatterforening
Kopinor
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk kritikerlag
Norsk oversetterforening
Norske Barne- og ungdomsforfattere
Norske Dramatikeres Forbund
Samisk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Samisk forfatterforening

Biblioteksentralen AL
De norske Bokklubbene
Den norske bokhandlerforening
Den norske Forleggerforening
Forlagssentralen
Fri Bokhandel BA
Norsk forleggersamband
Sentraldistribusjon
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen!les
Forsvarets skolesenter
Konkurransetilsynet
Kommunal- og regionaldepartementet
Leser søker bok
Nasjonalbiblioteket
NOKUT
Noregs Mållag
Norla
Norsk Barnebokinstitutt
Norsk Bibliotekforening
Norsk forfattersentrum
Norsk kulturråd
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek
Språkrådet
Nynorsk kultursentrum
Nærings- og handelsdepartementet
Universiteter og høyskoler (statlige og private)
Utdanningsdirektoratet
Den norske Advokatforening
Handel og Kontor
Handel og Servicenæringens hovedorganisasjon
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Mediebedriftenes Landsforening
Nettverk for private høyskoler
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon
Universitets- og høgskolerådet

Berørte aktører som har vært intervjuet/kontaktet i forbindelse med utredningen:
Akademika
Tronsmo bokhandel
Bazar forlag
Pantagruel forlag
Juritzen forlag