Høring - Behovet for fredning av Stonglandshalvøya

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2003


Høringsuttalelser:

Fylkesmannen i Troms

Uttalelse

Gisund bondelag

Uttalelse

Områdestyret for Troms reinbeiteområde
Reindriftsforvaltningen Troms

Uttalelse

Stonglandet grunneierlag

Uttalelse

Sør-Senja reinbeitedistrikt.

Uttalelse

Tranøy kommune

Uttalelse

Troms Bonde- og Småbrukarlag

Uttalelse

Troms Bondelag

Uttalelse