Høring - Endringer i forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningene - høring av forskrift med merknader

Rundskriv M-3/2007 - Om forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenningane.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2006

Alle uttalelsene legges ut i PDF-format

Høringsuttalelser:

Allmenningsstyrene

Bruås & Rauå almenning

Uttalelse

Budal, Tågå og Endal statsallmenning

Uttalelse

Sliper og Høyfoss allmenningsstyre

Uttalelse

Torpa Statsallmenning

Uttalelse

Fjellstyrene

Eidfjord fjellstyre

Uttalelse

Vestre Slidre fjellstyre

Uttalelse

Vågå fjellstyre

Uttalelse

Fylkesmannen i Hedmark

Uttalelse

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Fylkesmannen i Oppland

Uttalelse

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Det Kgl. Selskap for Norges Vel

Uttalelse

Miljøverndepartementet

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Fjellstyresamband

Uttalelse

Norsk Bonde- og småbrukarlag

Uttalelse

Norske reindriftsamers landsforbund

Uttalelse

Områdestyret for reindriften i Nord-Trøndelag

Uttalelse

Områdestyret for reindriften i Sør-Trøndelag

Uttalelse

Riksantikvaren

Uttalelse

Sametinget

Uttalelse

Statens landbruksforvaltning

Uttalelse

Statskog SF

Uttalelse

Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag

Uttalelse

Øystre Slidre kommune

Uttalelse