Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A Økt innflytelse for lokale folkevalgte Statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap. 6A. Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse i privatskolelova om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. Departementet foreslår også regelendringer for å følge opp forslaget i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, jf. Prop. 1 S (2022–2023), om å redusere tilskuddsandelen til private skoler godkjent etter kap. 6A i privatskolelova fra 75 pst. til 65 pst. av tilskuddsgrunnlaget fra og med høsten 2023. Kap. 6A-skolene omfatter bibelskoler, kunstskoler, Norsk Yrkesdykkerskole mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.01.2023

Viser 1-100 av 737 treff.

  • Side 1 av 8
  • Side 1 av 8