Høring av energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5

Departementet sender ut høringsnotat om endringer i energiloven om krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme fra termiske kraftverk, industri, datasentre og andre anlegg.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.04.2021