Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Endringene gjelder videreføringen av midlertidige tilpasninger i utdanningsstøtteregelverket for utdanning i utlandet til vår 2022.

Status: På høring

Høringsfrist: 16.12.2021

Vår ref.: 21/5875

Høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Denne forskriften ble fastsatt 1. juli 2020 og supplerer forskrift om utdanningsstøtte.

Retten til lån og stipend for å studere i utlandet forutsetter at søkeren faktisk reiser til studiestedet og er borteboer. For 2020 og 2021 ble det gitt unntak fra disse kravene, og studenter i utlandet fikk beholde retten til lån og stipend selv om utdanningen ble tilbudt nettbasert eller samlingsbasert, og midlertidig flytting hjem til foreldrene påvirket ikke retten til lån og stipend. I det vedlagte høringsnotatet foreslår departementet å videreføre disse unntakene for våren 2022. I forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 foreslås derfor følgende endringer:

 • Nettbaserte eller samlingsbaserte tilpasninger for utdanninger i utlandet som ellers oppfyller kravet om å være stedbasert, tillates våren 2022 dersom utbruddet av covid-19 er årsaken til tilpasningene.
 • Studenter og elever i utlandet som må starte vårsemesteret 2022 med å bo hjemme hos foreldrene på grunn av covid-19-pandemien, vil ha rett til lån og stipend.

De fleste studenter og elever i utlandet vil kunne reise til lærestedet når vårsemesteret 2022 begynner. Unntakene er kun ment å omfatte de som ikke kan reise pga. pandemien. Derfor skal den enkelte kunne dokumentere dette til Lånekassen for å omfattes av unntakene våren 2022.

For å sikre at utdanningsstøtteregelverket er tilpasset situasjonen studenter og elever står i som følge av covid-19-pandemien, må regelverksendringene innføres før årsskiftet. Det er viktig for studentene å få forutsigbarhet for dette før vårsemesteret. Derfor sendes forslaget på alminnelig høring med en kort høringsfrist på fem uker.

Høringsfristen settes til 16. desember 2021. Høringssaken er tilgjengelig på www.regjeringen.no. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2886077. Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet (postmottak@kd.dep.no). Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert.Med hilsen 

Torkel Nybakk Kvaal (e.f.)
avdelingsdirektør                                                  Ulrik Røhn Amundsen Hem
                                                                                  rådgiver 

 • Akademikerne
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Elevorganisasjonen
 • Folkehøgskolerådet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Norsk studentorganisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Unio
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Nord universitet
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Samisk høgskole
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Handelshøyskolen BI
 • Høyskolen Kristiania
 • NLA Høgskolen
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Norges idrettshøgskole