Høring: Forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.11.2022

Vår ref.: 22/681

Departementet sender med dette på høring forslag til forskrift om fordeling av overskuddet fra pengespill på hest.

Forskriftsforslaget følger opp lov 18. mars 2022 om pengespill (pengespilloven) § 14 fjerde ledd der det bl.a. fremgår at overskuddet fra pengespill på hest skal gå til organisasjoner som fremmer hestesporten, hesteholdet og norsk hesteavl, og at departementet gir forskrift om fordelingen av overskuddet fra pengespill på hest.

Høringsfristen er 29. november 2022.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2936118/

Høringsuttalelsene vil bli publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Kristin Nummedal (e.f.)                      Gunnar Hagen
avdelingsdirektør                                spesialrådgiver

 • Det Norske Travselskap
 • Hest og Helse
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Landslaget for Dølahest
 • Landslaget for Nordlandshest/Lyngshest
 • Norges Bondelag
 • Norges Fjordhestlag
 • Norges Rytterforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Fjordhestsenter AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk Jockyeklub
 • Norsk Rikstoto